Foto
DETAYLI BİLGİ

FATF Gri Liste Ülkelerinin Değerlendirme Raporları ve Gri Listeden Çıkmak için Yasal Uyum Trendleri

Gri liste izlemesinde olan ülkelerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konulu sektörel ve stratejik zayıflık bulgularını karşılaştırarak, FATF inceleme metodlarının aktarılması, gri listeden çıkabilmek için stratejik zayıflıklar hakkında önerilen yasal uyum çalışmaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Ticarete Dayalı Aklama (TBML) ve Uluslararası Finansal Yaptırım Risklerinin Yönetilmesi

Katılımcılara finans sektöründe önemi giderek artan ulusal ve uluslararası alanda uygulanan ambargo ve finansal yaptırımlar hakkında bilgi vermek, yaptırım kararlarına aykırı bankacılık işlemlerinden kaynaklanan riskleri öğrenmek ve etkin bir şekilde yönetmek, dış ticarete dayalı kara para aklama işlemleri (TBML) ve yaptırımları etkisiz kılmak için kullanılan yöntemlere ilişkin dünyadan ve ülkemizden örnek olaylar yolu ile bilgi aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılıkta Risk Analizi

Taktik ve operasyonel seviyede karar alma, planlama ve hizmet sağlama süreçlerinin önemli bir parametresi olan risklerin tanımlanması ve analizi sürecinin, en yaygın ve sık karşılaşılan yöntemleri aktararak, temel seviyede işlenmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Finans konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcıların bilmek zorunda olduğu konuların başında değerleme gelmektedir. Finansal varlıkların değerlemesi denince hisse senedi gibi bir ortaklık senedinin değerlemesi olabileceği gibi; bono, tahvil gibi bir borçlanma senedinin değerlemesi de olabilmektedir. Firma değerlemesi bütün bunların üstünde yer alır ve arkasında bir teoriyi ve felsefeyi barındırır. Bu eğitimde, katılımcılara finansta en yaygın kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak temel amaç olacaktır. Farklı uygulamalarla tecrübe kazanacak ve karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini görebileceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Rusya Yaptırımlarının Analizi

Bu eğitimin amacı, Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansıra "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanmasıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sürdürülebilirlik için Sorumlu Yönetime Giriş

Eğitimin amacı, değişen dünyada küresel risklere ve konulara hakim olmasını ve günceli yakalamasına hizmet etmek, kişilerin çalıştıkları organizasyonlarda sürdürülebilirlik başlıklarında stratejiler geliştirmelerine ön ayak olmaktır. Sürdürülebilirlik ekipleri kurma motivasyonlarına ve/veya varolan yapıları geliştirmelerine, aynı zamanda yeni ürün ve hizmetler oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Teknik Analiz

Borsalarda işlem yapan finans sektörü çalışanları ve bireysel yatırımcılara teknik analiz bakış açısı oluşturmak ve yatırım kararlarında teknik analizi kullanarak karar verebilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Davranışsal Finans

Davranışsal finans yatırımcı davranışlarının finansal piyasalarının işleyişi üzerine etkisini açıklamaktadır. Finans ile yatırımcı psikolojisi arasında bir etkileşim bulunmaktadır. Yatırımcıların rasyonel karar verdikleri varsayımını savunan klasik ekonomistlerin tersine, bireylerin bazen karar alma süreçlerinden uzaklaştıkları ve rasyonel olmayan davranış gösterdikleri varsayımını önermektedir. Bu eğitimde yatırımcı davranışlarının ve kararlarının anlaşılmasının sağlaması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İklim Riskleri ve Isı Haritaları

İklim değişikliğinin yaratacağı etkileri bilmek ve finansal sektörde yaratacağı etkileri tanımlamak, sınıflamak, ölçmek ve azaltmak için sistemler geliştirmek. İklim risklerine ilişkin sınıflamalarda ısı haritası metodolojisinin uygulama pratiklerini öğrenmek.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Şirket Değerleme

Halka açılmalarda, şirket satın alma ve birleştirmelerinde kullanılan başlıca yöntemlerin kullanım alanlarını, birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajlarının tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların aktarılması, bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesi ve katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yeşil Varlık Oranı ile Yeşil Sermaye Piyasası ve Ürünleri

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve yeşil dönüşümü sağlamak için gerekli olan finansman alt yapısını anlamak. Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman altyapısının kurulması için gerekli olan sınıflama kriterleri (taksonomileri) hakkında bilgi sahibi olmak ve finansal sektörün sağladığı desteği oransal olarak gösterimi için geliştirilen yeşil varlık oranı nasıl hesaplanıldığını anlamak ve yeşil boyama risklerine karşı önlem almak.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yaptırım Rejiminin Odağındaki İran ve Rusya Yaptırımlarının Analizi

Bu eğitimde, İran ve Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansıra İran yaptırımları ile öne çıkan "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve Rusya yaptırımları ile öne çıkan "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Risk Odaklı İç Denetim

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü konusunda bu yeni denetim metodu konusunda bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında İSEDES Raporunun Özellikleri, Denetimi ve Validasyonu

Eğitimde, İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, İSEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Para Politikası Kararlarının Finansal Risk Yönetimine Etkisi

Bu eğitimin amacı, kurumların amaçlarına ulaşmada maruz kalabileceği risklerden ve özellikle finansal risklerden korumak için kontrol mekanizmaları kullanması gerektiğinde Merkez Bankası, PPK ve FED kararlarının "Finansal Risk Yönetimi" ürünlerindeki yatırımcı tercihlerine etkisine yönelik bakış açıları geliştirmelerini sağlamak ve ekonomik koşullar ve beklentiler çerçevesinde sektöre özel çözümler getirmek için gerekli temel donanımları edinmeleridir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Yeniden Yapılandırma ve Sektörel Sürdürülebilirlik

Eğitimin amacı, finansal sistemin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olan borçların finansal yeniden yapılandırılması neticesinde son dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan bankacılık krizlerinden alınan dersler de dikkate alınarak doğru modellemeyi dikkate almanın bankacılık ve finansal sistemi güçlendireceği ve konunun sadece banka boyutu değil borçlu firmaların yarattığı krizin çözümlenmesini de gerektirecek olması sebebiyle yeniden yapılandırmanın her yönüyle ele alınmasıdır. Bununla birlikte finansal sıkıntı yaşayan firmalara sürecin maliyeti ve risklerinin de değerlendirilmesi ile finansal yapılandırma sürecindeki bankaların konum ve rolünün irdelenmesi ile sektörel sürdürülebilirliğin bankalar için sürdürülebilir sermaye, hesap verilebilirliğin idamesi ve uygun risk yönetimi ile gerçekleşecek olmasına istinaden BDDK’nın Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı çerçevesinde kredi tahsis ve izleme süreci ile sorunlu alacak çözümlemesinin değerlendirilmesi suretiyle bu alandaki uygulamalara destek olunması amaçlanmaktadır.