Foto
DETAYLI BİLGİ

İSEDES Raporu Hazırlanması İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında Raporun Denetimi ve Validasyonu

Eğitimde, İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, İSEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan ilişkisel veri tabanı yönetimi sistemleri, büyük veri sistemleri gibi konulara değinilerek katılımcıların SQL kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sektörel Bazda Erken Uyarı Sinyalleri ve Canlı Risk Takibi

Eğitimin amacı; erken uyarı sinyallerinin sektörler özelinde farklı olduğunun, sektörlerin iç ve dış dinamiklerinin, ürün ve para akışının farklı olduğu dolayısıyla bu akışı bozacak gelişmelerin de sektörel olarak aynı etkiyi yaratmayacağının örneklerle, ürün ve nakit akış grafikleriyle anlatılmasıdır. Katılımcılar; taşıdıkları risklerin sektörel dağılımını, firmaları değerlendirirken kullanacakları kaynakları ve bilgileri nasıl analiz edeceklerini öğrenecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri

Katılımcılara; ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasa Simülasyonu Oyunu

Katılımcıların, fon yönetimi kavramını ve içeriğini öğrenerek, hazine bölümünde yapılan işlemlerin neler olduğunu anlaması, Dünya ve Türkiye`de çalışan piyasaları tanıması, bilgisayarlı simülasyon desteğiyle sanal bir ortamda aktif olarak bir bankanın hazinesini yönetmesi ve piyasalarda işlem gerçekleştirme yoluyla bahsedilen tüm bu kavramları, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar Reuters ekranlarını tanıyacak, fiyatlama mantığını, arbitraj işlemlerini ve kar yaratma imkanlarını sanal ortamda gerçek işlemlerle öğreneceklerdir. Katılımcılar, gruplar halinde bir bankanın fon yönetimi bölümünü oluşturacak ve belirli süre için hazineyi yöneteceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Süper Beynin Sırları

Katılımcılara yaşadıkları sorunları aşmak için yollar olduğunu göstermek, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincini kazandırmak, zihnin yarattığı oyunları anlatmak ve ruh hallerini olumlu yönde yönetme becerisi edinmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Eğitimde, uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Eğitimde; çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra gelen, uluslararası konjonktürde en gelişmiş ve ileri yazılım geliştirme metodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonlarda veya projelerde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain Teknolojisi Teknik Eğitimi

Eğitimde, blockchain kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimleme ile en anlaşılabilir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Gelecek teknolojilerinin bu temeller üzerinde inşa edilecek olma planları doğrultusunda katılımcılarımız, bireysel olarak kullandıkları sistemin temel teknik yapılabilirliğini anlayarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Eğitimde, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Katılımcılar karşılarına gelen resim, haber, grafik ya da videoları inceleyip bunlarla ilgili vakaları cevaplayacaklardır. Analizler sonucunda katılımcılar, ekonomi ile ilgili alacakları aksiyonları sisteme gireceklerdir. Program, piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Temel Banka Muhasebesi

Eğitimin amacı, katılımcılara, temel muhasebe kavramlarını, süreçlerini, kayıt yöntemlerini örnek çalışmalarla açıklamak, muhasebe evrakları, kanuni defterler ve finansal tablolar hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesi, katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bilançoların önemli bir bölümünü oluşturan menkul kıymetler portföyü, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme konularının aktarılması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile sabit getirili menkul kıymet değerleme teknikleri ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi katılımcılara Excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini, dağınık fikir ve düşüncelerin kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamak diğer başlıca amaçlardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sızma Testi 101

Eğitimde, temel olarak sızma testi süreçlerini, testler esnasında kullanılabilecek metodolojileri ve sızma testi sürecinde kullanılan araçların kullanımını ele almak amaçlanmaktadır. Eğitim, senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilerek ilerleyecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Katılımcılara; erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik ve finansal göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak Dünya'da bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve endeksler ile bazı önemli kurumların ve saygın akademisyenlerin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suistimallerin Denetimleri

Hileli finansal raporlamaya tüm Dünya’da sıklıkla başvurulmakta fakat pek çoğu tespit edilememekte, tespit edilenlerse çeşitli nedenlerle hukuki sürece yansıyamadan işletmeler üzerinde önemli tahribatlar yaratmaktadır. Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, hile ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. Eğitimde işletmelerde olabilecek hile ve suistimallerin önlenmesinde iç kontrol ve hile denetçiliğinin rolü ve etkisi aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Excel

Eğitimde; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda gerçekleşen ve kullanıcı hatalarına açık Excel işlemlerini VBA kodları ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel'i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sadeleştirme

Sade bir yaşam felsefesini benimsemek hem iş hem özel hayatımızdaki asıl ihtiyaçlarımızı belirlememize yardımcı olacaktır. Böylece motivasyonu yüksek, verimli ve iletişimi kuvvetli bir çevrede oluruz.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Piyasalarda Ekonomik Modelleme

Merkez Bankası ve bankacılık kararları ulusal ve global birçok faktöre dinamik bir yapıda bağlıdır. Bu bağlılığın modellenmesi, analiz edilmesi ve ileriyi öngörme kapsamında politikalar oluşturulması bu eğitimde amaçlanmaktadır. Finansal piyasa getirilerinin kendi ve sektör riski yanında, uluslararası risklerle etkileşiminin modellenmesi ve içeriğinde tüm ekonomik bağlantılarının sayısal olarak ifade edilmesi, yatırımlarda en büyük yardımcı niteliğinde olacaktır. Piyasalardaki kırılma, kriz ve yayılma (spillover, contagion), FED faiz kararlarının sayısal etkileri (olasılık haberleriyle), makro ve mikroekonomik faktörlerin finansal piyasa ve bankacılığı ne kadar etkilediği gibi geniş görünüm, ayrıntılı ve sayısal olarak analiz edilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

İş hayatında "Teknik Yaratıcılık" diye adlandırdığımız yaratıcılık, düşünme ve pratiklerinin günümüz firmalarının ajandasında olduğunu biliyoruz. İş hayatında teknik yaratıcılık; yeni ürün/hizmet fikri geliştirme, yeni alışkanlıklar ile yaratıcı fikirlere ilham oluşturabilme, problem çözme sürecine hız katma amaçlanmaktadır. Tasarımcı düşünme ise yaratıcı düşünme metodlarından bir tanesi olup, problemlere insan odaklı yaklaşarak, kullanıcıların "acılarına", tasarımcı düşünme süreçlerini yöneterek çözüme gitmelerini sağlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Eğitimde, makro ekonomik mekanizmalar ve bunlara ilişkin temel göstergelerin özellikle finans kesimi açısından nasıl yorumlanması gerektiği aktarılmaktadır. Temel makro ekonomik kavramların ve ilişkilerin özeti ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tüm veriler detaylı olarak incelenmekte ve söz konusu göstergelerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden açıklanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında iş analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayat Becerileri: Yola Çıktım

Profesyonel hayata yeni adım atmış, kendi alanında gelişmek isteyen bireylerin sınırlarını zorlayabilmeleri ve potansiyellerini keşfedebilmeleri için iş hayatında başarıyı getiren gerekli sosyal ve davranışsal yetkinlikleri kazanmalarını hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain Tasarım Mimarileri

Blockchain imkanlarını kullanarak her türlü sektör için yeni çözüm ya da proje üretme becerisini kazandırmayı hedefleyen bu eğitim, "akıllı sözleşme" kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimlemeyle en anlaşılabilir şekilde kavranmasını amaç edinmiştir. Katılımcılara bireysel olarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kredi Karar Simülasyonu

Eğitimde katılımcıların çok yönlü risk analizi yaparak kredi değerlendirmesi yapmaları, kredi koşullarını oluşturarak verecekleri kredi kararlarının sonuçlarını analiz etmeleri ve kar odaklı kredi kararlarına ulaşma yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Teminat ve Takip Hukuku

Eğitimde; teminat işlemlerinin detaylı hukuki bilgileri, uygulamada yaşanılan sorunların çözümleri, yargı yollarına gidilmek zorunda kalındığında uygulanacak Takip Hukuku kuralları ve işlemlere göre yöntemlerin karşılaştırmalı olarak, neden-sonuç ilişkisi içinde, katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zaman Yönetimi Grup Çalışması: Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet

Eğitimin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, temel bilgi paylaşımı ve grup çalışmalarıyla kendilerini, çevreyi, akışı yönetme konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile eğitimden ayrılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Akıllı Hafıza Teknikleri

Bu eğitimde katılımcılar; insan hafızasının sahip olduğu gücün farkına varacak, bu beceriyi daha etkili nasıl kullanabileceklerini öğrenecek ve kendi çalışma alanlarına bu gelişimi nasıl yansıtabilecekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Akıllı hafıza tekniklerinin, bilgileri kolaylıkla kodlayıp arkasından hatırlamayı nasıl sağladığını aşama aşama deneyimleme şansı bulacak olan katılımcılar, eğitimin sonunda günlük faaliyet sahalarına bu pratik metotları nasıl uygulayabileceklerini de görmüş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yönetimi (Aktif- Pasif Yönetimi) Simülasyonu

Eğitim; bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun bir şekilde simüle eden uygulamalı bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Program, kurulan karar- sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda COSO İç Kontrol Sistemi ve 3`lü Savunma Hattı

Bu eğitimde, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, COSO Komitesi, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) gibi uluslararası kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri ile ülkemiz bazında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemelerine yer verilerek Üçlü Savunma Hattı (Three Lines of Defense) Modeli’nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Eğitimde; Bilişim Hukuku ve diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri Bilişim Hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların Bilişim Hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Şirket Değerleme

Bu eğitim; halka açılmalarda, şirket satın alma ve birleştirmelerinde kullanılan başlıca yöntemlerin kullanım alanlarını, birbiri ile kıyaslanmasını, avantaj ve dezavantajlarının tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Eğitim, katılımcılara gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan örneklerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yeni Nesil Pazarlama

Teknolojinin gelişimine paralel olarak birey ve tüketici olarak insan ile mecralar arasındaki ilişkinin yansımasının incelenmesi, yeni mecraların toplumsal uyum ve beklentilere göre değiştirdiği davranışlar, kurallar kalıplar ve modellerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R Programlama ile Veri Analizi

Veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi amaçlamakatdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain Ekosistemi

Eğitim; gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını,"token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchainin ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İlişki Kurma Sanatı

Eğitimde; katılımcıların bugünkü ilişkilerini etkileyen, geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine odaklanmalarını sağlamak, problemlere yaklaşım tarzını ve diğerlerini anlama konusundaki becerilerini geliştirmek için kişinin geçmişten getirdiği engelleyicilerini ve sınırlarını keşfetmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kahramanın Başarı Şablonu

Eğitimin amacı; temel ihtiyaçlarını karşılamış ancak yaşamdaki gerçek amacını belirlemeye, olmak istediği insanla şimdiki hali arasındaki farkı en doğru şekilde kapatmaya ve kendini gerçeklemek için başarmaya odaklanan kişilerin, amaçlarına ulaşmak için gereken yöntem ve zihin yapılarını sağlayabilmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Farkında isen Hayat "Sen"

Eğitimde; katılımcıların davranışlarının kaynaklarını ve davranışlarını nasıl yeniden yapılandıracaklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Kendini ifade, sınır koyma, her düzey kişi ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurma, hayatını yönetmek için kendi motivasyonunu yönetme gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Hazine Yönetimi Eğitimi

Katılımcılara, menkul kıymetlerin ve türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine birimlerinde kullanılan veri sağlayıcılar ve kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli amaçlarından bir diğeridir. Katılımcılar; banka hazinelerinin işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı tanıma imkanına kavuşacaktır. Eğitim çok sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile desteklenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain ile Beraber Finansta Dijital Dönüşüm

Finans kurumlarının dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitimde; dijital dönüşümün kuruma ve çalışanlarına sağladığı olanakların aktarılması, dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

MS Power BI ile Veri Analizi

Farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, şekillendirme ve dönüştürebilme, verileri görselleştirme ve rapora dönüştürme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Power BI masaüstü, Excel ve başka kaynaklardaki verilerden yararlanarak dashboard’lar oluşturabilme, oluşturulan bu dashboard ve raporları farklı kişi ve gruplarla, farklı yetkilerle ve gerçek zamanlı olarak paylaşabileme konusunda bilgiler aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Eğitimde; uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, işlemler yapılırken nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı aktarılırken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine, ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilmesi becerisi kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

2021 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları

Küresel finans piyasalarında önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde Türk bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları da etkili olmaktadır. Eğitimde; 2021 yılı içinde, küresel ve yurt içi makro ekonomik görünümün yanı sıra, önemli Merkez Bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu gelişmelerin Türk banka bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Denge ve Hakimiyet

Günümüzün psikolojik anlamda zorlayıcı koşullarında, duygusal farkındalık, duygusal denge ve duygusal hakimiyet gelişimine katkı sağlayarak içsel motivasyonların, dolayısıyla performansı destekleyecek yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kazandıran Müzakere Becerileri

Eğitimde; tarafların psikolojisini yöneterek, etkin sorular sorup, empati ile dinleyerek, taraflar için en verimli sonucu üretecek müzakere süreçlerini yönetme yetkinliğinin kazandırılması ve her müzakereden sonra müzakereyi, kendimizi ve karşı tarafı analiz etmenin yollarını öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R ile Modelleme

Katılımcıların gözetimli ve gözetimsiz istatistiksel modeller kurabilme, modelleme için verileri işleme, model performansını görsel olarak inceleme ve modellerin parametrelerini değiştirerek model performansını iyileştirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Algoritmik Düşünme ve Kodlama Eğitimi

Eğitimde; problemlerin çözümünde sistematik ve analitik temellere dayanan, pratik olarak kullanılabilir alternatif bir problem çözme yöntemi olan algoritmik düşünme tekniğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede katılımcılar, bilgisayar programcılarının problemleri çözümlemede uyguladıkları yaklaşımları kullanarak alternatif bir çözüm geliştirme becerisi edineceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama

Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir. Eğitimde; "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL'in ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Bu eğitimde; dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken, başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak, dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Eğitimin amacı; katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır. Katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermek hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blokzincir, Kripto Paralar ve Bankacılık Sistemine Etkileri

Dijital bankacılık, FinTech’ler, TechFin’ler, API, yapay zeka, büyük veri, derin öğrenme, BOT`lar, blokzincir ve kripto paralar gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Eğitimde; blokzincir uygulamaları ve kripto paraları, çalışma prensipleri, özellikleri, bankacılığa ve ekonomiye etkileri ile düzenleme otoritelerinin konuya yaklaşımları üzerine bilgi aktarmak ve tartışma ortamı yaratmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

COBIT 19 Eğitimi

Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Başarılı Kredi Yönetimi

Kurum ve bireylere tahsis edilmiş kredilerin pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve stratejileri oluşturacak kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finans Oyunu

Eğitimde; simülasyon ortamında şirket yönetimine yönelik alınan kararlar ile işletme sermayesi ihtiyacı, karlılık, borçluluk, likidite ve risklerin ortaya çıkış süreçleri ve sonuçların bilanço/ gelir tablosu/ rasyolara yansıması deneyimlenmektedir. Katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kredi Yönetim Simülasyonu

Eğitimde, kredi tahsis süreçleri için finansal analiz, sektörel ve makroekonomik verilerin değerlendirilmesi, kredi kullandırım süreçleri için limitlerin tahsisi, teminat ve fiyatlama, kredi koşullarının belirlenmesi, kredilerin izlemesi için zaman içinde firmaların güncellenen mali verilerinin değerlendirilerek limitlerin revizesi, makro ve sektörel haberler ışığında kredi koşullarının değiştirilerek krediye proaktif yaklaşımın benimsetilmesi, rekabet koşullarında farklı senaryoların simüle edilmesi amaçlanmaktadır. Ticari krediler simülasyonunda katılımcılar; rakip banka şubeleri rolünde kredi sürecini uygulayarak öğreneceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi

Katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılması amaçlanmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sosyal Zekalı "Ben"

İş ve özel hayatta kendimiz ve çevremizle ilgili farkındalığın artması ile birlikte huzurlu ve yapıcı ilişkilerle iş yaşantısında performansın arttırılması ve ekip arkadaşları ve yakın çevre ile uyumun arttırılarak yaşamdan ve işten daha çok keyif alma becerilerini kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması çalışmaları kapsamında şirketlerin yaptığı çalışmaların, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin, kurulması öngörülen VERBİS sisteminin, Avrupa Birliği ve Dünya'daki uygulamaların, uyum (compliance) sürecinin ne olduğunun, teknik, idari ve iş gerekliliklerinin örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi (Kepner and Fouire Bakış Açısı Metodu ile)

Eğitim; katılımcıların problemleri önceliklendirme, kökenine inme, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırma, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapma, bilgi toplama ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye alma, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirme, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için herkesi sürece dahil etme ve katılım sağlamalarına yardımcı olma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zor Kişilerle Kolay Anlaşın Psikolog Gözüyle Kişilik Özellikleri

Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar ayrı kişilik vardır ve tüm kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde kalamayabilir. Bazı insanların varlığı bile bize huzur verirken, bazılarıyla aynı ortamı paylaşmak o kadar da kolay değildir. Fakat çalıştığımız yerlerde gün boyu bize hiç benzemeyen insanlarla ilişki kurmak ve ortak bir hedefe hizmet etmek durumundayız. Eğitimde; zor kişilerin tutumlarını kişiselleştirmeden işbirliği yapma, ilişkileri yönetme ve nerede "hayır" ve "dur" denmesi gerektiği konularına değinilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Eğitim; katılımcıların daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanma becerisi edinmelerini, başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmelerinde faydalı yöntemler aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Günümüz Pazarlama Dünyasında Müşteri Davranışlarının Anlaşılması

Günümüz pazarlama dünyası, tüketicinin ve köhnemiş araştırma yöntemlerinin bir marka yöneticisine kuracağı tuzaklarla doludur. Pazarlama yöneticilerinin, stratejilerini oluştururken, bu tuzakları öngörerek hareket etmeleri şarttır. Eğitimde, tüketicilerin bilinçaltındaki karanlık ve karmaşık dünyalarını çözmenin yöntemlerini incelerken, pazarlama dünyasının geleceğini belirleyecek olan dip dalgaları da anlamaya yardımcı olacak bilgiler aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mindfulness Destekli Kendine Koçluk

İş hayatında istediğimiz hedef doğrultusunda yol almak her zaman kolay değildir, meydan okuyan problemler ve engeller bizi dönem dönem test eder. Diğer taraftan iş ve özel hayatı uyumlu bir şekilde yönetebilme sorumluluğu da tüm bu zorluklarla birlikte taşıması zor bir yük gibi yük gelir. Bir bakarız dış dünyanın seslerini, sorunlarını odağımız yapmışız, amacımızdan ve anlamdan kopmuşuz. Kendine koçluk aslında doğru düşünebilme ve olaylara başka açılardan bakabilme yeterliliğini kazanmak ve bunu yaşam biçimi haline getirmeye niyetli olmakla ilgili. Yaşamdaki güçlükler kaçınılmaz. Konu biz bunları artık nasıl yönetmek ve bunlara nasıl bir yanıt vermek istiyoruz? Dış dünyadaki gerçekliği değiştirmem#iz çoğu zaman imkansız peki biz kendimizde neyi değiştirebiliriz? Eğitim katılımcılara farklı düşünebilme ve kendilerini farklı yönetebilmeyi koçluk yetkinliklerini vererek sağlamayı amaçlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Pazarlama Stratejileri

Geleneksel pazarlama ve iş hedefleriyle entegre olan dijital stratejilerin planlanması, uygulanması ve ölçülmesi konularının aktarılması ve katılımcıların bu kitlelere ulaşabilme, derin müşteri ilişkileri kurma ve satın alma yolunu etkileme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

360 Derece Koçluk Yaklaşımı

Eğitimde; günümüzde çok karıştırılan koçluk ve mentorluk kavramları arasındaki farkların aktarılması, koçluk yapabilmek için ne gibi yeterlilikler ve kişisel özellikler gerektiğinin ve bunların ne şekilde geliştirilebileceğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 360 derece gelişim değerlendirmesinin çalışanlar hakkında çok yönlü geri besleme sağladığının ve bu nedenle de çalışanların diğer tüm çalışanlarla ve gerek iç gerek dış müşterilerle arasındaki bağların kuvvetlenmesi için yetkinlik kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda Finansal Riskler, Bilanço Stratejisi ve Yönetimi ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler

Gelişen ve krizlerle değişen piyasalar finansal risklerin ölçümü ve yönetilmesini de oldukça güçleştirmekte olup, uluslararası düzenlemeler de bu değişimi zorunlu kılmaktadır. Tüm bu değişiklikler karşısında finansal risklerin yönetiminin önemini aktarmak ve aynı zamanda banka stratejisi ve bilanço yönetimine etkilerini kapsamlı örnek ve uygulamalarla irdelemek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Geleceğin Yöneticileri

Eğitimde; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, bu becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Eğitim; iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim; yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Eğitimde; iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermenin yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Eleştirel Düşünme Eğitimi

Katılımcıların yeni nesil yetkinlikler içinde yer alan "Eleştirel Düşünme" bakış açısını kavramaları, aktarılacak metodolojiyi kullanarak stratejik düşünme, problem çözme ve karar alma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Karmaşık problemleri çözme ve doğru karar alma, güvenilir seçimler yapma, potansiyelini ortaya koyma, kaynaklarını doğru yönetme ve hedeflediği sonuçlara en etkin yoldan ulaşma becerileri ile ilgili aktarım yapılacaktır.