Foto
DETAYLI BİLGİ

Genel Bankacılık

Bankaların ekonomideki ve finans sektöründeki yeri, banka yönetmenin ana dinamikleri, bankacılık ürünleri, bankaların üstlendikleri ve yönettikleri riskler, kaynak/ kullandırım ve gelir/ gider kalemleri, müşteri segmentasyonu ve organizasyon yapıları ile birlikte yasal sınırlamalar hakkında bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Eğitim; iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve karşı taraftan beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İç Sistemlerin Koordinasyonu ve Etkinliğinin Artırılmasında Bir Gösterge: COSO Üçlü Hat Modeli

Eğitimde, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, COSO Komitesi, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) gibi uluslararası kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri ile ülkemiz bazında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemelerine yer verilerek "Üçlü Hat (Three Lines Model) Modeli"nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teorik çerçevenin yanısıra, bankacılık sektörüne özgü olarak konunun uygulama alanı, örnek banka tasarım ve uygulamaları ile aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel Pivot Tablolar ve Power View

Temel Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda işlemle gerçekleşen Excel raporlama işlemlerini Pivot Table ve Power View ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması kapsamında yapılan çalışmaların, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin, Kişisel Veri İşleme Envanterlerinin hazırlanması, envanterin VERBİS dönüşümlerinin yapılması ve VERBİS’e kayıt işlemlerinin, hukuki, teknik ve idari tedbirlerin neler olduğu ve ne şekilde uygulandığının Türk mevzuatı ve Avrupa Birliği ve Dünya'daki düzenlemeler ve bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, perakende, AVM, gayrimenkul, elektronik ticaret, lojistik, otomotiv, sağlık, eğitim, gıda, hizmet, belediyeler gibi çeşitli sektörlerden ve alanlardan edinilen örnek uygulamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Zeka (İç Eğitmenlik Programı)

Amaç, iç eğitmen ve adaylarının katılımcıların duygusal ihtiyaçlarını fark etme ve hem bireylerin hem grupların sürece adaptasyonunu ve öğrenmeye güdülenmesini sağlamada hangi yol ve yaklaşımları kullanacaklarını öğrenmeleridir. Kişilerin kendini ifade etme, iletişim kurduğu kişilerin duygusal durumlarını ve ihtiyaçlarını anlayabilme, fayda yaratma ilkesi ile yaklaşma yeterliliklerini artırma amacına hizmet eden bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında İSEDES Raporunun Özellikleri, Denetimi ve Validasyonu

Eğitimde, İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, İSEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Tüm Yönleriyle Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Eğitimi

Blockchain üzerinde yer alan DeFi (Dağıtık Finans/ Decentralized Finance) kavramının en anlaşılabilir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Katılımcılar, sistemin temel yapabilitesini anlayarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler için farklı bir bakış açısı ve uzmanlık kazanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Öyküleştirme (İç Eğitmenlik Programı)

Eğitim kurgusu, konuya yaklaşım, zor konuları aktarma (Teknik konular, sıkıcı konular ve karmaşık konular), kişisel öykü envanterini yaratma ve keyifli anlatının temel bileşenlerine dair beceri setini aktarmak amaçlanmaktadır. Katılımcılar; buz kırıcılar ile ortamı yumuşatma, etkin dinleme ile soruları anlama, eğitim içeriği hazırlarken eğitimi doğru yapılandırma ve bilgiyi aktarmadan daha öte, katılımcıları düşünmeye teşvik etme gibi konularda edindikleri becerileri kullanabilirler.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İK Analitiği

İnsan kaynakları profesyonellerine; iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak ve bu kişilerin dijital İK yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Eğitim Tasarımı (İç Eğitmenlik Programı)

Her gün gelişen dijital dünyanın güncel standartları kapsamında mevcut eğitmenlerin, eğitmen adaylarının yetişkin gelişiminde (androgojik formasyon ile) güncel yaklaşımları benimsemeleri, yeni düşünce yapısı, bilgiler, beceriler ve araçlar ile kendi dijital içeriklerini oluşturmaları ve kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Eğitim Tasarımı (İç Eğitmenlik Programı)

Her gün gelişen dijital dünyanın güncel standartları kapsamında mevcut eğitmenlerin, eğitmen adaylarının yetişkin gelişiminde (androgojik formasyon ile) güncel yaklaşımları benimsemeleri, yeni düşünce yapısı, bilgiler, beceriler ve araçlar ile kendi dijital içeriklerini oluşturmaları ve kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Eğitim Tasarımı (İç Eğitmenlik Programı)

Her gün gelişen dijital dünyanın güncel standartları kapsamında mevcut eğitmenlerin, eğitmen adaylarının yetişkin gelişiminde (androgojik formasyon ile) güncel yaklaşımları benimsemeleri, yeni düşünce yapısı, bilgiler, beceriler ve araçlar ile kendi dijital içeriklerini oluşturmaları ve kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Eğitim Tasarımı (İç Eğitmenlik Programı)

Her gün gelişen dijital dünyanın güncel standartları kapsamında mevcut eğitmenlerin, eğitmen adaylarının yetişkin gelişiminde (androgojik formasyon ile) güncel yaklaşımları benimsemeleri, yeni düşünce yapısı, bilgiler, beceriler ve araçlar ile kendi dijital içeriklerini oluşturmaları ve kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Sunum Teknikleri (İç Eğitmenlik Programı)

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini içeren, katılımcı merkezli, akılda kalıcı, keyifli bir eğitim programı hazırlamak ve sunmak için bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmak temel amaçtır. Dikkat seviyesinin çok düştüğü günümüzde hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimlerde ilgiyi toplayabilmenin ve etkili bir sunumun olmazsa olmazı olan hitabet gücümüzü arttırmanın yollarına dair çözüm önerileri aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Sunum Teknikleri (İç Eğitmenlik Programı)

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini içeren, katılımcı merkezli, akılda kalıcı, keyifli bir eğitim programı hazırlamak ve sunmak için bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmak temel amaçtır. Dikkat seviyesinin çok düştüğü günümüzde hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimlerde ilgiyi toplayabilmenin ve etkili bir sunumun olmazsa olmazı olan hitabet gücümüzü arttırmanın yollarına dair çözüm önerileri aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, işlemlerde nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredilerin incelenmesi ve katılımcılara firmaların ihtiyacına uygun ürün seçme becerisi kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Banka Muhasebesi

Muhasebenin teknik yapısı ile geleneksel işlemlerle ilgili yeterli bilgisi olan katılımcılara banka muhasebesinin menkul değerler, türev ürünleri, risk muhasebesi başta olmak üzere özellikli konularını aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Sunum Teknikleri (İç Eğitmenlik Programı)

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini içeren, katılımcı merkezli, akılda kalıcı, keyifli bir eğitim programı hazırlamak ve sunmak için bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmak temel amaçtır. Dikkat seviyesinin çok düştüğü günümüzde hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimlerde ilgiyi toplayabilmenin ve etkili bir sunumun olmazsa olmazı olan hitabet gücümüzü arttırmanın yollarına dair çözüm önerileri aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Stresin yarattığı belirtileri fark edip, olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya ve duygu kontrolü sağlamaya yardımcı olacak pratik teknikler sunulması ve daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için otomatiğe düşmüş olan alışkanlıkları fark edip, yaşam kalitesini artıracak yolların aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel Pivot Tablolar ve Power View

Temel Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda işlemle gerçekleşen Excel raporlama işlemlerini Pivot Table ve Power View ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Sunum Teknikleri (İç Eğitmenlik Programı)

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini içeren, katılımcı merkezli, akılda kalıcı, keyifli bir eğitim programı hazırlamak ve sunmak için bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmak temel amaçtır. Dikkat seviyesinin çok düştüğü günümüzde hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimlerde ilgiyi toplayabilmenin ve etkili bir sunumun olmazsa olmazı olan hitabet gücümüzü arttırmanın yollarına dair çözüm önerileri aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Şirket Değerleme

Halka açılmalarda, şirket satın alma ve birleştirmelerinde kullanılan başlıca yöntemlerin kullanım alanlarını, birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajlarının tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim

Katılımcıların kendi sosyal stilini bulmasını sağlayarak, kurum içi ve dışı ilişkilerinde iletişimlerini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Karşı tarafın iletişim stilini bulma yöntemlerini öğrenen katılımcılar; farklı insanlarla farklı iletişim stillerinin beklentilerine göre iletişim kurma ve zor insanlarla (müşteriler dahil) kolay şekilde iletişim kurma ve ikna etme becerisi kazanacaktır.