Hazine Ürünleri Muhasebesi


foto

AMAÇ

Finansal araçların muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UFRS 9 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir. Eğitimde genel olarak UFRS 9 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Hazine #Enstrüman #Muhasebeleştirme #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hazine ürünlerinin nasıl muhasebeleştirileceğini ve raporlanacağını bilir.
Anlar: Muhasebe kayıtlarındaki ve finansal tablolardaki hazine ürünlerinin ne olduğunu anlar.
Yapar: Finansal tablolardaki bilgileri karar almada kullanır.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankalarda tekdüzen hesap planı ve izahnamesi, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kavramları hakkında yeterli bilgiye sahip çalışanların katılımı uygundur.

İÇERİK

  • Muhasebe ve Kural Ortamları
  • Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu
  • Tekdüzen Hesap Planı
  • Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
  • Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Kayda Alınması
  • Finansal Araçların Raporlama Anında Değerlenmesi (Reeskonta Tabi Tutulması)
  • Riskten Korunma Muhasebesi ve Etkinlik Ölçümü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Katılımcılar yanlarında hesap makinesi bulundurmalıdır.