Teminat ve Takip Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde; teminat işlemlerinin detaylı hukuki bilgileri, uygulamada yaşanılan sorunların çözümleri, Yargı yollarına gidilmek zorunda kalındığında uygulanacak Takip Hukuku kuralları ve işlemlere göre yöntemler karşılaştırmalı olarak, neden-sonuç ilişkisi içinde, katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Teminat #Takip #Kıymetli Evrak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Teminatların talebinde, tesisinde, takibinde izlenecek hukuki süreci bilir.
Anlar: Teminatların talebinde, tesisinde, takibinde ve kontrolünde yaşanılan sorunları anlar.
Yapar: Teminatların talebinde, tesisinde, takibinde ve kontrolünde takip hukuku kurallarına göre işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Şube Müdürleri, pazarlama, operasyon, teftiş, iç kontrol, risk takip, resmi kurumlardan gelen yazılara cevap veren çalışanlar, sözleşmeli ya da kadrolu Avukatlar ve konu ile ilgili bölümlerde çalışan tüm kişiler katılabilir.

İÇERİK

 • Teminatın Tanımı ve Teminatın Tesisine Duyulan İhtiyaç 
 • Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar
 • Kambiyo Senetleri
  • Bono ve Yasal Şekil Şartları
  • Çek ve Yasal Şekil Şartları
  • Poliçe ve Yasal Şekil Şartları
 • Ciro, Türleri ve Ciro Silsilesi
 • Rehinler
  • Taşınmaz Rehni
  • İpoteğin Kurucu Unsurları
  • Rehin Sözleşmesi, İçeriği ve Tesis Edilmesi
  • Taşınır Rehni
  • Ticari İşletme Rehni
 • Kefalet
 • Alacağın Temliki
 • Garanti
 • Kredi Sözleşmeleri Tanımı ve Yasal Çerçevesi
  • Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilecek
  • Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler
   • Gerçek Kişi Olması Halinde
   • Tüzel Kişi Olması Halinde
   • Vekalet İle İşlemin Görülmesi Hali
 • Takip Hukuku
 • Yasal Yollara Başvurmadan Önceki Süreç
 • Teminatların Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması
 • Teminatlar ve Muhataplar Hakkında Araştırma
 • Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu
 • Hesabın Kat’i ve İhtarnamesinde Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları
 • Çeşitli Takip Yolları
 • İflas ve İflas Yolları
  • İflas Yolu İle Adi Takipte ve Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolunda Ortak
  • Doğrudan Doğruya İflas
  • Sermaye Sirkatlerinin ve Kooperatiflerin İflası-İflasın Ertelenmesi
  • İflasın Hukuki Neticeleri
  • İflasın Tasfiyesi
 • Konkordato
 • İhtiyati Haciz- İhtiyati Tedbir
 • Muvazaalı (Danışıklı) İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları
 • Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka Personelince Yapılacak İşlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: