Davranış Psikolojisi


foto

AMAÇ

Eğitimde, bireylerin psikolojik yapıları ve davranışsal özellikleri hakkında bilgi sunulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Davranış Psikolojiisi #Açık İletişim #Sözsüz İletişim #Algı #Etkili Dinleme #Empati #Sağlıklı Geri Bildirim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Davranış psikolojisi kapsamına giren temel kişilerarası ilişkileri, bu ilişkilerin temel niteliklerini, Johari Penceresi çalışmasını, toplumsal algı kavramını, algı sınaması yapmanın önemini ve yolunu, sağlıklı iletişim için iletişimdeki en temel dört öğenin nasıl çalışması gerektiğini; nedensellik yüklemesi, bilişsel çelişki, grup baskısı, öğrenilmiş çaresizlik, psikolojik tepkisellik gibi kavramları bilir.
Anlar: Etkili dinleme yöntemlerinin önemini, doğru ve sağlıklı geribildirim vermenin yollarını, yeniden çerçevelemenin, sözsüz iletişimin neden önemli olduğunu, önyargıların ve ayrımcılığın kişilerarası ilişkilerdeki tahrip edici gücünü ve bunun farkında olmanın değerini, empati kavramının inceliklerini, "mış gibi" yapmanın ve tutarsızlığın insan ilişkilerine verdiği zararı, açık iletişimin gücünü, Gibb kategorilerini, gizli gündemsizliğin önemini anlar.
Yapar: Bildiği ve anladığı ifade edilen niteliklerin ve olguların özel ve profesyonel yaşamında doğru biçimde yer bulmasına, uygulamaya geçmesine çalışır.

HEDEF KİTLE

Konu ile ilgilenen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Algı
  • Ben Algısı
  • Toplumsal Algı (İnsan Algısı)
  • Algılanan Davranışların Arkasında Yatan Nedenlere Yönelme
  • Johari Penceresi
  • Ben Sunumu, İlk İzlenim
 • Tutumlar
  • Denge ve Bilişsel Çelişki
 • Grup Baskısı ve Uyma
  • Boyun Eğme
  • Benimseme
  • Özdeşleşme
 • Kalıpyargılar ve Önyargılar
  • Kendine İlişkin
  • Ötekine İlişkin
  • Kendini Doğrulayan Kehanet
 • İletişim
  • İletişimde Dinleme ve Geribildirim
  • İletişimde Yüklü Sözcükler, Gizli Gündemler, Önyargı
  • Öfke, Öfkeyle Başa Çıkma
  • Medeni Cesaret
  • Sözsüz İletişim (Jest, Mimik, Bakışlar, Dokunma, Ses Tonu, Beden Konumu, Fiziksel Görünüm, Oturuş, Yürüyüş, Mekan Kullanımı, Kişisel Alan, Yerimseme, Proksemiks, Kineziks)
  • Sözsüz Kodların İşlevi
  • Sözlü- Sözsüz İletişim Tutarlılığı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme