Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcılara koruyucu hukuk bakış açısıyla, kredide risk doğması halinde, kredilerin tahsisinden önce başlamak üzere tasfiyesine kadarki sürece ilişkin olarak teorik ve pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Koruyucu Hukuk #Hukuki Farkındalık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İlgili iç ve dış mevzuatı bilir.
Anlar: Kredilerdeki hukuki sorunların önemini anlar.
Yapar: Hızlı çözüm isteyen müşteriyi anlayarak, banka- müşteri dengesini sağlayıp, hukuki bazda işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, operasyon, risk izleme ve hukuk departmanlarında çalışan kişiler başta olmak üzere; kredilerin tahsis ve tasfiyesinde görev alan çalışanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • Kredilerin Tahsisi Aşamasında Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular
  • Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler
   • Gerçek Kişi
   • Tüzel Kişi 
   • Vekalet ile İşgörme 
  • Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar
   • Kambiyo Senetleri (Çek, Bono ve Poliçede Şekil Şartları  ile Tevdii Usulleri)
   • Taşınmaz Rehni
   • Taşınır Rehni
   • Ticari İşletme Rehni
   • Kefalet
   • Temlik
   • Garanti
 • Sorunlu Kredilerde, Yasal Takibe Karar Verilmesi Halinde İşlemler Teminatların Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması
  • Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu
  • Hesap Kat’ı ve İhtarnamede Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları
  • Yasal Takip için Hazırlanacak Dosyanın İçeriği ve İstihbaratın İletilmesi
 • Yasal Takiplere Ait Bazı Kavramlar ve Pratik Bilgiler
  • Dava Yolu- Takip Yolu Ayrımı ve Çeşitleri
  • Haciz Yolu ile Takip
  • İflas
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
  • Konkordato
  • İhtiyati Haciz- İhtiyati Tedbir
  • Muvazaalı İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları
  • Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka Çalışanlarınca Yapılacak İşlemler
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Hukuki Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri