Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcılara koruyucu hukuk bakış açısıyla, kredilerin tahsisinden önce başlamak üzere, kredide risk doğması halinde tasfiyesine kadarki sürece ilişkin olarak teorik ve pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Koruyucu Hukuk #Hukuki Farkındalık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İlgili iç ve dış mevzuatı bilir.
Anlar: Kredilerdeki hukuki sorunların önemini anlar.
Yapar: Hızlı çözüm isteyen müşteriyi anlayarak, banka- müşteri dengesini sağlayıp, hukuki bazda işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, operasyon, risk izleme ve hukuk departmanlarında çalışan kişiler başta olmak üzere; kredilerin tahsis ve tasfiyesinde görev alan çalışanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • Kredilerin Tahsisi Aşamasında Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular
  • Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler
   • Gerçek Kişi
   • Tüzel Kişi 
   • Vekalet ile İşgörme 
  • Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar
   • Kambiyo Senetleri (Çek, Bono ve Poliçede Şekil Şartları  ile Tevdii Usulleri)
   • Taşınmaz Rehni
   • Taşınır Rehni
   • Ticari İşletme Rehni
   • Kefalet
   • Temlik
   • Garanti
 • Sorunlu Kredilerde, Yasal Takibe Karar Verilmesi Halinde İşlemler Teminatların Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması
  • Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu
  • Hesap Kat’ı ve İhtarnamede Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları
  • Yasal Takip için Hazırlanacak Dosyanın İçeriği ve  İstihbaratın İletilmesi
 • Yasal Takiplere Ait Bazı Kavramlar ve Pratik Bilgiler
  • Dava Yolu- Takip Yolu Ayrımı ve Çeşitleri
  • Haciz Yolu ile Takip
  • İflas
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
  • Konkordato
  • İhtiyati Haciz- İhtiyati Tedbir
  • Muvazaalı İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları
  • Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka Çalışanlarınca Yapılacak İşlemler
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Hukuki Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri