Teminatlar ve Takip Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde; teminat işlemlerinin detaylı hukuki bilgileri, uygulamada yaşanılan sorunların çözümleri, yargı yollarına gidilmek zorunda kalındığında uygulanacak Takip Hukuku kuralları ve işlemlere göre yöntemlerin karşılaştırmalı olarak, neden-sonuç ilişkisi içinde, katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Teminat #Takip #Kıymetli Evrak #Sozleşme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Teminatların talebinde, tesisinde, takibinde izlenecek hukuki süreci bilir.
Anlar: Teminatların talebinde, tesisinde, takibinde ve kontrolünde yaşanılan sorunları anlar.
Yapar: Teminatların talebinde, tesisinde, takibinde ve kontrolünde takip hukuku kurallarına göre işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Şube müdürleri, pazarlama, operasyon, teftiş, iç kontrol, risk takip, resmi kurumlardan gelen yazılara cevap veren çalışanlar, sözleşmeli ya da kadrolu avukatlar ve konu ile ilgili bölümlerde çalışan tüm kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Teminatın Tanımı ve Teminatın Tesisine Duyulan İhtiyaç 
 • Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar
  • Kambiyo Senetleri
  • Bono ve Yasal Şekil Şartları
  • Çek ve Yasal Şekil Şartları
  • Poliçe ve Yasal Şekil Şartları
  • Ciro, Türleri ve Ciro Silsilesi
  • Aval
 • Rehinler (Taşınmaz Rehin, Taşınır Rehin,Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni-TARES)
  • Kefalet
  • Alacağın Temliki
  • Garanti
 • Kredi Sözleşmeleri Tanımı ve Yasal Çerçevesi
 • Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilecekler
 • Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler
  • Gerçek Kişi Olması Halinde
  • Tüzel Kişi Olması Halinde
  • Vekalet İle İşlemin Görülmesi Hali
 • İcra-İflas (Takip) Hukuku Nedir?
 • Sorunlu Kredilerde, Yasal Takibe Karar Verilmesi Halinde İşlemler
 • Teminatların Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması
  • Teminatlar ve Muhataplar Hakkında Araştırma
  • Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu
  • Hesabın Kat’ı ve İhtarnamede Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları
  • Yasal Takip için Hazırlanacak Dosyanın İçeriği ve İstihbaratın İletilmesi
 • Yasal Takiplere Ait Bazı Kavramlar
  • Dava Yolu,Takip Yolu Ayrımı
  • İlamlı Takip, İlamsız Takip
  • Haczi Kabil Olmayan Mallar
  • İflas
  • İhtiyati Haciz-İhtiyati Tedbir
  • Konkordato
  • Muvazaalı İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları
  • Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka Personelince Yapılacak İşlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: