İş Güvencesi Kapsamında Fesih Uygulaması


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, iş güvencesi kapsamında gerçekleştirilen iş sözleşmesinin feshine yönelik işlemlerinin mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde hukuka uygunluğu konusunun değerlendirilmesidir.

ODAK NOKTALARI

#İş Hukuku #Bireysel İş Hukuku #İş Güvencesi Düzenlemeleri #Mevzuat ve İçtihat Bilgisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş güvencesine yönelik yasal düzenlemeleri, mevzuat hükümlerine ilişkin güncel yargı içtihatlarını, iş sözleşmesinin feshi öncesi uygulanması gereken prosedürel gereklilikleri bilir. Çalışan bazında davranış, yeterlilik ya da iş, işyeri, işletme gereklerinin fesih gerekçesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini bilir.
Anlar: Bireysel iş hukuku düzenlemeleri çalışma hayatının temelidir. İş sözleşmesinin fesih sürecini, fesih nedenlerini anlar.
Yapar: İş güvencesi düzenlemelerine hakim olan kişi fesih süreçlerini bizzat yönetebilir. Tüm tarafları gözeterek süreç yönetimi sağlar ve karşılığında iş sözleşmesinin devamını ya da taraflar için sorunsuz bir şekilde iş sözleşmesinin fesih sürecinin gerçekleşmesini sağlar. Bu durum çalışma hayatında iş sözleşmesinin her iki yanı arasında mevcut iletişimi güçlendirir ve çalışma barışının korunmasına sağlar.

HEDEF KİTLE

Çalışma hayatında bulunan ve tabi oldukları kuralları bilmek isteyenler ile profesyonel olarak fesih prosedürlerini uygulayan insan kaynakları, hukuk profesyonellerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Güvencesi Kavramı, Yararlanma Koşulları, Mevzuat Hükümleri
 • Geçerli Nedenle Fesih Kavramı ve Haklı Nedenden Farkı (Yargı Kararları ile Oluşturulan Kriterler)
 • Geçerli Nedenle Fesihte Fesih Prosedürü
 • Feshin Geçerliliğinin Yargısal Denetimi
  • Arabulucu – Mahkeme Süreci (Başvuru ve Yargılama Sürecinin Özellikleri)
  • Geçerli Feshin Hukuki Snuçları
  • Geçersiz Feshin Hukuki Snuçları
   • Geçersiz Fesihte İşçinin İşverene Başvurusu
   • İşe Davet ( Yargıtay’ca Geliştirilen Samimilik Kriteri vb. Özellikli Durumlar)
   • Eski İşin /İşyerinin Mevcut Olmaması gibi Özellikli Durumları
 • İş Güvencesi Uygulaması (Uygulamaya Yön Veren Yargı İçtihatları)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri