Bankacılık Kanunu


foto

AMAÇ

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun temel felsefesi, amacı ve kredi düzenine ilişkin içerdiği genel ilkelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#BankacılıkKanunu #Banka Faaliyetleri #Yaptırımlar #KrediDüzeni

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kanunun oluşturduğu kredi düzeni hakkında bilgi edinme.
Anlar: Bankalar için öngörülen yaptırımların bilinmesi ve bu konudaki risklerin anlaşılması.
Yapar: Bankacılık uygulaması ile kanunun karşılaştırılması ve bu konuda uyum/risk farkındalığının yaratılması.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 5411 sy. Bankacılık Kanunu’nun Temel Özellikleri Nelerdir?
 • Kanunun Amacı Nedir?
 • Kanunu Okurken Dikkat Edilecek Temel İlkeler Nelerdir?
 • Kanunun Kapsamı Nedir?
 • Kanunda Kullanılan Temel Terim ve Kavramların Anlamları Nedir?
 • Bankalarda Yönetim Kurulu
  • Temel İlkeler
  • Sorumlulukları
  • Denetim Komitesi
  • Kredi Komitesi
 • Bankalarda İç Sistemler Yapısı
  • İç Kontrol
  • Risk Yönetimi
  • İç Denetim
 • Kredi Nedir?
 • Kredi Açma Yetkisi
 • Risk Grupları
 • Kredi Sınırları
 • Faiz Belirleme Yetkisi
 • Karşılıklar, Bankaların Mal Edinmesi, Bağışlar
 • Mevduat, Zamanaşımı, Mevduat Sigortası 
 • Sırların Saklanması, İtibarın Korunması, Müşteri Hakları
 • İdari Para Cezaları Nelerdir?
  • 146., 147. ve 148. Madde Kapsamındaki Kabahatler
  • İdari Para Cezalarına İlişkin Temel İlkeler
 • Bankacılık Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar
  • İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçu
  • Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını Engelleme Suçu
  • Düzeltici, İyileştirici ve Kısıtlayıcı Önlemleri Almama Suçu
  • Yetkili Merciler ile Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermemek ve Görevlerini Yapmalarını Engelleme Suçu
  • Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne Aykırı Davranma Suçu
  • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu
  • İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirmesi Suçu
  • İtibarın Zedelenmesi Suçu
  • Sırların Açıklanması Suçu
  • Bankacılık Zimmeti Suçu (Özellikle son Yasal Değişikliklerin İncelenmesi)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: