Bankacılık Sektörünün Verilerine Analitik Bakış ve Değerlendirme


foto

AMAÇ

Ülkemiz bankalarının yayınlanmış verilerinin analitik olarak incelenmesi, yıllar itibariyle karşılaştırılması, değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin tahminlerde bulunulmasını amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

# YayınlanmışVerilerinTeknikAcıklamaları #Verilerin Karşılaştırılması #VerilerinYorumlanmasıve Değerlendirilmesi #BankacılıkSektörününGeleceğineİlişkinTahminler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sektörün finansal tablolarına ait verilerinin anlamını, verilerin yıllar itibariyle karşılaştırmalarının sonuçlarını ve verilerin değerlendirmelerini bilir.
Anlar: Sektör verilerinde gelecekte oluşacak gelişmeleri yorumlama yeteneği kazanır ve tek tek bankaların verilerini sektör geneliyle kıyaslayarak değerlendirmelerini anlar.
Yapar: Bankacılık sektörü konusunda bilgi ihtiyacı olanlara destek olabilir ve gelecek için analitik tahminlerde bulunabilir.

HEDEF KİTLE

Bankacılık sektörünün geçmişi, bugünü ve geleceği için bilgi sahibi olmak isteyen tüm finans işkolu çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Banka Mali Tablolarında Yer Alan Temel Kavramlar 
 • Getirili Aktifler
 • Getirisiz (Donuk) Aktifler
 • Maliyetli Kaynaklar
 • Maliyetsiz Kaynaklar
 • Alternatif Maliyetli Kaynaklar
 • Bankacılık Sektörüne İlişkin Verilerin İncelenmesi
 • Sektörün Toplam Bilanço Büyüklüğü ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Sektörün Toplam Getirili Aktifleri/Aktiflerin Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Sektörün Getirisiz Aktifleri/Aktiflerin Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Sektörün Maliyetli Kaynakları/Kaynakların Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Sektörün Maliyetsiz Kaynakları/Kaynakların Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Sektörün Alternatif Maliyetli Kaynaklarının Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Alınan Faiz Gelirlerinin Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Ödenen Faiz Giderlerinin Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Alınan Faiz Dışı Gelirlerin Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Ödenen Faiz Dışı Giderlerin Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Net Faiz Gelir/Gideri ve Aktif Kalemlerle Pasif Kalemlerin Net Faiz Gelir/Gideriyle İlişkisi
 • Faiz Dışı Net Gelir/Gider Dağılımı ve Geçmiş Dönemle Karşılaştırılması
 • Bankacılık Performans Kriterlerinin (RoA, RoE, SYR, Aktif Rasyosu, YP Pozisyon Büyüklüğü ve Yönü) Gözden Geçirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek