Risk Odaklı İç Denetim


foto

AMAÇ

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü konusunda bu yeni denetim metodu konusunda bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kontrol #Risk Odaklılık #Denetim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kontrol ve denetim kavramları, risk odaklı denetim ve kontrol kavramlarını ve Bankacılık Kanununda bu konuda getirilen düzenlemeleri bilir.
Anlar: Kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçek anlamda yürütülmesi ile bu faaliyetlerin geleneksel yöntemler dışında risk odaklı olarak yapılmasının ne kadar önemli olduğunu anlar.
Yapar: Uluslararası ve ulusal yükümlülüklere uyumu sağlamasının yanında, kontrol ve denetimi eğitim içeriğine uygun bir biçimde gerçekleştirmesi sonucunda karşı karşıya kalınan risklerin minimize edilmesini sağlar.

HEDEF KİTLE

İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinin Önemi
  • İç Sistemlerin Önemini Artıran Gelişmeler
 • Denetim, İç Denetim ve Kontrol, İç Kontrol Kavramları
 • Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar
 • Risk Odaklı Denetim ve 5411 sy. Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan İç Sistemlere İlişkin Düzenlemeler
  • Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
  • İç Kontrol ve COSO Yaklaşımı
  • Bankacılıkta İç Kontrole Ilişkin Basel Prensipleri
  • Kurum İçi Kontrol Kültürünün Oluşturulması
  • İç Kontrol Mevzuatı
 • İç Denetim Sistemi
  • Bankalarda İç Denetim Sistemleri
  • İç Denetim Mevzuatı
 • Risk Odaklı Denetim (ROD)
  • Risk Odaklı Denetim Nedir?
  • Risk Odaklı Denetimin Kapsamı
  • Risk Odaklı Denetimin Unsurları
  • Risk Odaklı Denetimin Tarihsel Gelişimi
  • Risk Odaklı Denetime İlişkin Kabuller
  • ROD ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar
  • Risk Odaklı Denetimden Beklenen Faydalar
 • Temel Teşkil Eden Risk Değerlendirme Süreci ve Kamu Tarafından Örnek Alınan Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Aşamaları
  • Denetim Döngüsü
 • Örnek Uygulamaları ile Bankacılıkta Risk Odaklı Denetimin Aşamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: