Pratik Hukuk Çalışmaları


foto

AMAÇ

Uygulamada en sık karşılaşılan hukuki sorunların, son yasa değişiklikleri de dikkate alınarak, değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata Uyum #Hukuki Perspektif

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel mevzuat değişikliklerini bilir.
Anlar: Hukuka uygun işlem yapmanın önemini anlar.
Yapar: Güncel dış ve iç mevzuatla uyumlu işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Şube çalışanları ile birlikte Genel Müdürlüklerde pazarlama, operasyon, idari takip, risk kontrol, krediler, tahsis, teftiş, iç kontrol, iş akışı ve nakit yönetimi, teminat kontrol bölümü çalışanları başta olmak üzere konuyla ilgili tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Gerçek ve Tüzel Kişilerde Hukuki İşlem Ehliyeti
  • Huzurda Asillere İmza Esasları, Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlarda Yapılacaklar
  • İmza Mührü ya da Parmak Basarak İmzalama, Farklı İmza Atanlar
  • e-İmza, Güvenli Elektronik İmza
  • İmza İnkarı ve Prosedürü
  • 65+ Yaş ve Hayat Sigortası 
  • Ölüm ve Miras Hukukunun Bankamızdaki İşlemlere Etkisi
  • Ticaret Sicili Gazeteleri, Kuruluş-Esas Sözleşme ve Değişiklikleri
  • İmza Sirküleri ve Temsil- İlzamda Süre
  • Ticaret Ünvanı ve Kaşe Hususu
 • Temsilcilerle İşlem Yapılması Halinde Dikkat Edilecek Konular
  • Yasal Temsilciler: Veli, Vasi, Kayyum
  • İradi Temsilciler: Vekil, Vekaletnameler, Ticari Vekil, Ticari Mümessil
  • Talimatla/ Faksla/ e-Postayla ve Whatsapp'la  İşlem Yapma
 • Sözleşmelerin İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular
  • Kredi Sözleşmeleri
 • Rehin Sözleşmeleri: İpotekler ve Taşınır Rehinleri
  • Kefalet Sözleşmeleri
  • Temlik
 • Kambiyo Senetleri: Çekler, Senetler, Munzam/ Finansman Senetleri
 • Alacağın Tahsili Aşamasına Ait Bazı Pratik Bilgiler
  • İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz
  • Takip Yolları ve Kambiyo Senetlerinin Alacaklıya Yasal Takipte Sağladığı Olanaklar
  • Haciz İhbarnameleri
  • Muvazaalı (Danışıklı) Devirler, Mal Kaçırma ve Kanuni Yollar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: