Riskli İşlemlerde Hukuksal Düzenlemeler


foto

AMAÇ

Bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında uyulması gereken hukuk kurallarının aktarılması ve katılımcıların karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirilmesinin alt yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Hesap Açılışları #Sözleşmeler #Temsilciler #Kıymetli Evrak #Kefalet #İflas Erteleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Temel hukuk konularındaki risk unsurlarını bilir.
Anlar: Risk unsurlarının bilincinde olarak hareket etmek sağlıklı iş süreçleri yönetmeyi sağlar.
Yapar: Riskli işlemlerin farkında olarak bunların hukuk boyutunu da bilerek işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Hukuk Kavramları
  • Gerçek Kişiler MERNİS, Kimlik Belgesi, Hak ve Fiil Ehliyeti
  • Çocuk Hesabı, Müşterek Hesaplar, Ölüm, Miras ve Veraset İşlemleri
  • Kanuni Temsilciler: Veli (Velayet), Vasi (Vesayet), Kayyım
 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşmeler: Genel İşlem Koşulları, SÖB Formu (BDDK ve TBB ve TKBB Tebliğleri)
  • Sözlü, Yazılı ve Resmi Şekil
  • İmza, İspat Sorunları,Temsilci Yolu ile Gerçekleşen Hukuki İşlemlerin Özellikleri 
  • İradi Temsilciler: Vekil, Vekaletname, Talimat İşlemleri
  • Vekaletnamelerin Niteliği, Süresi, Ahz-u Kabz, Sona Ermesi, Tevkil Yetkisi
  • Teminat Mektupları ve Risk Çıkışları
  • Tüzel Kişiler: Ticaret Sicili, Ünvan
 • Ana Sözleşme, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
 • Kefalet: Şekil Şartları,Eş Rızası, Sona Ermesi
 • Kıymetli Evrak: Kambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe) ve Munzam Senet
  • Şekil Şartları,5941 Sayılı Çek Yasası ve Suçlar
  • Banka Sorumluluk Tutarları ve Protesto, İhbar
 • Hesap Kat İhtarnameleri ve Hesap Özetleri
 • İflas ve İflas Erteleme
 • 89/1 İİK Haciz İhbarnameleri
 • Bankacılık Yasası ve Suçlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: