Bankacılıkta Risk Analizi


foto

AMAÇ

Taktik ve operasyonel seviyede karar alma, planlama ve hizmet sağlama süreçlerinin önemli bir parametresi olan risklerin tanımlanması ve analizi sürecinin, en yaygın ve sık karşılaşılan yöntemleri aktararak, temel seviyede işlenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Risk Değerlendirme #Risk Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Problem çözümü, karar alma, değerlendirme ve uygulama adımlarında riskleri ve risk analizi yöntemlerini bilir.
Anlar: Risk analizi ve değerlendirilmesi çıktılarını anlar.
Yapar: Riskleri tespit eder, önlem almak için öneriler geliştirir ve çalışmalar yapar. Önem sırasına uygun çözümler sağlar, çözümlerin ve müşteri memnuniyetinin takibini yapar. Risk azaltmaya yönelik öneriler geliştirir.

HEDEF KİTLE

Şube, merkezi operasyon, bölge ve genel müdürlük departmanlarında riskin tanınması ile risklerin analizi ve değerlendirilmesi konularında temel bilgi ve deneyimini artırmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Risk Nedir?
  • Toplum ve Risk: Çağımızda Riske Yaklaşım
  • Kayıp, Belirsizlik, Tehdit ve Tehlike 
  • Risk Standartları
 • Risk Sınıfları
  • Saf Risk ve Spekülatif Risk
  • Çeşitlenebilir/ Dağıtılabilir Risk ve Çeşitlenemez/ Dağıtılamaz Risk
  • Kurumsal Risk ve Sistemik Risk
  • Finansal Risk ve Finansal Olmayan Risk
 • Risk Türleri
  • Organizasyon ve Süreç Riskleri
   • Fiziksel Risk
   • Bilgi Güvenliği Riski
   • İşgören Kaynağı Riski
   • Süreç Riskleri
  • Yasal ve İtibari Riskler
   • İtibari Risk
   • Yasal Uyum Riskleri
  • Teknik Riskler
   • Bilgi Teknolojisi ve Bilgi İşlem Altyapı Riskleri
   • Operasyonel Altyapı Riski
   • Tedarik Zinciri ve Dış Destek (Outsourcing) Riski
   • Hizmet Riskleri
   • Ulaşım Riski
   • Yangın Riski
   • Tehlikeli Madde Riskleri
  • İnsan Kaynaklı Riskler
   • Hatalar, Kazalar ve Kasıtlı Eylemler
  • Doğa Kaynaklı Riskler
  • Bütçe Riskleri
   • Yatırım Maliyetleri Riski
   • İşletim Maliyetleri Riski
  • Finansal Riskler
   • Piyasa ve Likidite Riski
   • Kredi Riski
  • Literatüre Geçmiş Örnek Risk Vakaları
 • Risk Analizi
 • Risk Değerlendirme Döngüsü
  • Risk Tanımlama ve Belirleme
  • Risk Göstergeleri
  • Risk Analizi
  • Risk Kıyaslama
  • Riski Ele Alma ve İyileştirme
 • Risk Analizi Yöntemleri
  • Beyin Fırtınası/ Delphi Tekniği
  • Kontrol Listeleri
  • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
  • Senaryo Analizi
  • İş Etki Analizi
  • Kök Neden Analizi
  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
  • Hata Ağacı Analizi/ Olay Ağacı Analizi
  • Neden/ Sonuç Analizi
  • Etki Olasılık Matrisi
  • Fayda Maliyet Analizi
  • Çok Ölçütlü Karar Verme Analizleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: