Yorumlarla Her Finansçıya Gerekli 50 Şirket Analizi Rasyosu


foto

AMAÇ

Şirket ve kurumların mali tablolarını analiz edebilme, karşılaştırabilme ve mali tabloları banka hedef ve yaklaşımları ile uyumlu olarak doğru şekilde kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Mali Analiz #Oran Analizi #Müşteri Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş dünyasının gerektirdiği mali analiz yaklaşımlarını bilir. Veriler ile bankanın kaynaklarının en verimli nasıl değerlendirileceğini bilir. Müşterilerin ihtiyaç ve durumlarına uygun çözümler üretebilmeyi ve müşterilerin duyarlı olduğu konular ile bankanın gözettiği kritik hususları uyumlu hale getirmeyi bilir.
Anlar: Mali tabloların söylediklerini çok iyi anlar ve söyleyemediklerini çok iyi hisseder ve bunları paydaşların doğru yönlendirilmesinde kullanır.
Yapar: Analiz sonuçlarını doğru ve işe yarar şekilde yorumlar. Tüm tarafları gözeterek süreklilik bağlamında banka-müşteri iletişimini şekillendirir. Kaliteli ve işe yarar raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Banka kredi portföy yöneticileri, kredi tahsis ve mali analiz uzmanları, yatırım araçları portföy yöneticileri, şube çalışanları ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları
 • Şirket Analizlerinde Kullanılan Oranlar     
  • Mali Tablolar ve Şirket Tek Düzen Hesap Planının Özellikleri   
 • Likidite Riskini Ölçen veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar   
 • Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar     
 • Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi
 • Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar    
 • Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar    
 • Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar   
 • Öz Kaynağa İlişkin Oranlar          
 • Mali Analiz Yaklaşımlarında Kullanılan Diğer Yeni Kavramlar ve Bunlara İlişkin Oranlar    
 • EBITDA/ FAVÖK Hesaplanması ve Uygulamada Önemi     
 • Finansal Kurumlarda Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
 • Mal ve Hizmet Üreten İşletmelerde Kullanılan Özellikli Oranlar
  • İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış ve TMS/ TFRS Temelli Mali Tabloların Genel Özellikleri   
  • Bu Tablolar ile VUK Mali Tabloların Karşılaştırılması: Mali Analizde Hangisini Kullanalım?
  • Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler   
  • Likiditeye İlişkin Oranlar       
   • İşletme Sermayesi       
   • Nakit Akım Döngüsü          
   • Nakit Akım Tablosu ve Nakit Bütçesi: Benzerlikler, Farklılıklar ve Kullanma Alanları  
 •  İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar     
 •  Büyümeye İlişkin Oranlar    
 •  Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması    
 •  İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi         
  • Sabit ve Değişken Maliyet
  • Katkı Marjı  
   • Başabaş Noktasını Elde Etme          
   • Kapasite Kullanım Oranı  
 • Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar
 • Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma
 • Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankalarına Katma Değer Kazandırırlar?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: