Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım


foto

AMAÇ

Koruyucu hukuk bakış açısıyla, kredilerin tahsisi öncesi aşaması ve kredide risk doğması halinde tasfiyesine kadarki sürece ilişkin olarak, teorik ve pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Koruyucu Hukuk #Hukuki Farkındalık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İlgili iç ve dış mevzuatı bilir.
Anlar: Kredilerdeki hukuki sorunların doğru yollarla çözümünün önemini anlar.
Yapar: Hızlı çözüm isteyen müşteriyi anlayarak, banka - müşteri dengesini sağlayıp işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, operasyon, risk izleme, teftiş, iç kontrol ve hukuk departmanlarındakiler başta olmak üzere, kredilerin tahsis ve tasfiyesinde görev alan ilgili tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Tahsis Aşamasında Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular
  • Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler
   • Gerçek Kişi 
   • Tüzel Kişi 
   • Vekalet ile İşgörme 
 • Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar
  • Kambiyo Senetleri (Çek, Bono ve Poliçede Şekil Şartları ve Tevdii Usulleri)
  • Taşınmaz Rehni
  • Taşınır Rehni ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
  • Kefalet
  • Temlik
  • Garanti - Teminat Mektupları
 • Sorunlu Kredilerde Yasal Takip
  • Teminatların Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması
  • Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu
  • Hesap Kat’ı ve İhtarnamede Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları
  • Yasal Takip için Hazırlanacak Dosyanın İçeriği ve İstihbaratın İletilmesi
 • Yasal Takiplere Ait Kavramlar 
  • Dava Yolu - Takip Yolu Ayrımı ve Çeşitleri
  • İhtiyati Haciz - İhtiyati Tedbir
  • Haciz Yolu ile Takip
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
  • İflas
  • Konkordato
  • Muvazaalı İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları
  • Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik , Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri