Ekonominin Kodları


foto

AMAÇ

Katılımcıların ekonomik verileri yorumlayabilmesi öncü sinyalleri öğrenmesi böylece kendi beklentilerini oluşturarak finansal piyasaların ve makro ekonominin geleceğini tahmin etme yetisini edinmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimde yakın geçmişten örnekler incelenmekte, kısa-orta ve uzun vadeli güncel tahminler katılımcılar ile birlikte oluşturulmakta ve böylelikle aktarılan analiz yöntemlerinin pratiği gerçekleştirilmektedir. Ayrıca katılımcıların ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan temel ekonomik göstergeleri ve raporları irdelemeleri ve yorumlamalarını sağlayacak yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomi #Mikro Ekonomi #Temel Ekonomik Göstergeler #Öngörü #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonomiye ait değişkenleri ve trendleri takip yöntemlerini bilir.
Anlar: Ekonomi ve piyasa etkileşimlerini anlar.
Yapar: Türkiye ekonomisine ait tüm göstergelerin analizlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Ekonomik Göstergelerin Analizleri
  • Enflasyon Gelişmeleri (ÜFE ve TÜFE Beklentileri)      
  • Büyüme (GSYH, SAGP), Çıktı Açığı       
  • İşgücü, İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İşsizlik Oranı, İşgücüne Katılım Oranı
  • Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksleri     
  • İmalat Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi Üretim Endeksi
  • Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi  
 • Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
  • İhracat - İthalat
  • Cari İşlemler Dengesi ve Finansmanı
  • Yabancı Sermaye (Doğrudan Yatırım - Portföy Yatırımları)
 • TCMB Rezervleri 
  • Kamu Maliyesi
  • Merkezi Yönetim - Genel Yönetim Bütçesi
  • Kamu Kesimi Borç Yönetimi (İç/ Dış), Faiz Dışı Fazla
  • YEP Eknomik Program (2020-2022)
 • TCMB Para Politikası
  • TCMB Piyasa İşlemleri
  • TCMB Enflasyn Raporu, Finansal İstikrar Raporu, PPK Kararları
 • Mali Sektör
  • Bankacılık Sektörü: SYR, Net Faiz Marjı, Özkaynak Karlılığı
  • Mevduat - Kredi Eğilimi
  • Takipteki Alacaklar
  • Piyasa Göstergelerinin Analizi: Döviz Kuru, Faiz, BİST, CDS

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek