Temel Banka Muhasebesi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcılara, temel muhasebe kavramlarını, süreçlerini, kayıt yöntemlerini örnek çalışmalarla açıklamak, muhasebe evrakları, kanuni defterler ve finansal tablolar hakkında temel bilgi vermektir.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Analiz #Muhasebe Kayıtları #Muhasebe Kayıtlarının Doğruluğu #Operasyonel Mevzuat #Yasal Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İşlemlerin, yasalar ve mevzuata göre muhasebe kayıtlarına nasıl yansıtılacağını bilir.
Anlar: İşletmenin varlıklarını, borç ve alacaklarını, sermayesini, her türlü mali ve iktisadi faaliyetlini anlar.
Yapar: Şirket ile ilgili, mali ve iktisadi anlamda alınması gereken tüm karar ve planlamaları, muhasebe kayıtları sonucunda elde edilen istatistiki bilgilere bakarak yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, temel düzey bir eğitimdir. Bu düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Muhasebenin Süreçleri ve Amacı
 • Muhasebenin Temel İlkeleri
 • Muhasebe Kayıt Sistemleri
  • Aktif Hesap 
  • Pasif Hesap 
 • Mali Tablolar
  • Bilançodaki Varlık ve Borçlar
  • Gelir/ Gider Tablosu
 • Bankada Kullanılan Muhasebe Evrakları
  • Fişler
  • Kanuni Defterler
  • Kanuni Defterlerin Açılış ve Kapanış İşlemleri
 • Bankacılıkta Tek Düzen Hesap Planı
 • Hesap Numaralama Sistemi
  • Dönen Değerler 
  • Krediler
  • Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler 
  • Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar 
  • Öz Kaynaklar, Sermaye, Yedekler, Yeniden Değerleme
  • Faiz Gelirleri/ Faiz Giderleri 
  • Faiz Dışı Gelirler/ Faiz Dışı Giderler
  • Nazım Hesaplar
 • Efektif  ve Döviz Alış/ Satış
 • Kambiyo Kar/ Zararı 
 • Menkullerin Amortismanı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: