Şirket Değerleme


foto

AMAÇ

Halka açılmalarda, şirket satın alma ve birleştirmelerinde kullanılan başlıca yöntemlerin kullanım alanlarını, birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajlarının tanımlanmasını amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Değer ve Değerleme #Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri #Değer Üretimi #Gelir Muhasebesi #Finans ve Değerleme Matematiği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değerleme ile ilgili kavramları, değerleme yaklaşım ve yöntemlerini, değer üretmeyi, finans ve değerleme matematiği ile ilgili uygulamaları bilir.
Anlar: Değerlemede kullanılan varlık değeri kavramlarını, pazar, gelir ve maliyet çerçevesinde değerleme yaklaşımlarını, firma ve gayri menkul değerlemeleri arasındaki benzer ve farklı yanları, gelir tablosu bileşenleri, nakit akımı, paranın zaman değeri, sermaye maliyeti gibi kavramların nasıl olması gerektiğini anlar.
Yapar: Türkiye’de ve Dünyada firma değerlemede kullanılan yaklaşım ve yöntemlerin bilgisine sahip olur. Değerleme yöntemlerinin kullanım alanları, yorumlanması, birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajlarını tanımlayarak, şirket değerlemelerini daha farklı bir açıdan görür.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Değer ve Değerleme: Temel Kavramlar
  • Mutlak- Nisbi Değer
  • Atıf Değeri- Kullanım Değeri
  • Varlık Değeri Kavramları
   • Yatırım Değeri
   • Defter Değeri
   • Tasfiye Değeri
   • Pazar Değeri
   • Gerçek Pazar Değeri
   • İşleyen Teşebbüs Değeri
   • Yeniden Üretme ve Yerine Koyma Değeri
  • Değerleme Yaklaşımları
   • Pazar
   • Gelir
   • Maliyet
  •  Firma Değerleme- Gayrimenkul Değerleme: Benzer ve Farklı Yanlar
   • Gayrimenkul Değerleme- Firma Değerleme
   • Değerleme- Fizibilite İlişkisi
  • Değerleme Yöntemleri
 • Gelir Muhasabesi, Değer Üretimi, Finans ve Değerleme Matematiği: Temel Kavramlar
  • Gelir Tablosu ve Bileşenleri
   • Net Kar
   • EBT, EBIT, EBITDA
   • Faaliyet Karı
   • Brüt Kar
  • Nakit ve Nakit Akımı
   • Ciro- Kar- Nakit Akımı
   • Serbest Nakit Akımı
  • Değer Üreticiler (Value Drivers)
  • Nakit Akımı Projeksiyonları
   • Nihai Değer (Terminal Value - Residual Value - Salvage Value)
   • Projeksiyon Ufku
   • Geçmiş Performans- Gelecek İlişkisi
  • Paranın Zaman Değeri
  • Sermaye Maliyeti (WACC)
   • Borçlanma Maliyeti
   • Özsermaye Maliyeti
   • Borçsuz Sermaye Maliyeti (Unlevered Cost Of Equity)
   • Borçlanma- WACC İlişkisi
  • CAPM
  • İskonto Oranı, Net Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer
 • Temel Değerleme Yöntemleri
  • İndirgenmiş Nakit Akımı (INA/ DCF)
  • Net Aktif Değeri
  • Mukayeseli- Nisbi Değerleme: Çarpanlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: