Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar


foto

AMAÇ

5411 sy. Bankacılık Yasası ve onunla ilişkili yayınlanmış çeşitli tebliğ, yönetmelik ve genelgelerin, getirdiği kontrol, sınırlama ve yaptırımların ve bunlar arasındaki ilişkilerin açıklanması, neler yapılması gerektiğinin örnekler ile anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat #Yasal Otorite #Yaptırımlar #Uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir.
Anlar: İç prosedürleri bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar.
Yapar: İç prosedürlere tam uyum sağlar.

HEDEF KİTLE

Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi kurarak tüm resmi görmek isteyen üst yöneticiler, ara kademe yöneticiler ve yönetici adayları ve konuya ilgi ve ihtiyaç duyan çalışanların katılımına uygundur. Eğitim seviyesi, teknik olarak orta düzeyde ayarlanmış olup kişisel mevzuat bilgilerini arttırmak isteyen her seviyede çalışankatılabilir.

İÇERİK

 • Bankacılık Kanunu’nun Amacı, Kanuna Tabi ve İlişkili Olan Kurumlar, Önemli Kavram ve Tanımlar, Düzenleyici Otoriteler
 • Yasal Otoritenin Yetkileri Ve Kanunla İlgili Yayınlanmış Mevzuat
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Organları: İç Sistemlerin Oluşumu ve Komiteler
 • Düzenleyici Tedbirler; Özkaynaklar Ve Standart Oranlar
  • Özkaynakların Hesaplanması
   • Sermaye Yeterlilik Rasyosu
   • Döviz Pozisyon Hesaplanması
   • Yabancı Para Net Genel Pozisyon/ Özkaynaklar Standart Rasyosu
   • Likidite Yönetimine İlişkin Kurallar ve Likidite Karşılama Oranı
 • Kanunun Öngördüğü Diğer Oran ve Limitler
 • Krediler, Risk Grubu Uygulaması, Sınırlamalar
 • Kredi Karşılıkları ve Uygulamalar
 • Mevduat ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler, Yaptırımlar
  • Zorunlu Karşılıklar
  • Mevduat Sigortası
 • Denetim ve Alınacak Önlemler (Düzenleyici, Önleyici,İyileştirici Hükümler)
 • Çeşitli Kanuni Yükümlülükler
  • Sır Saklama, İtibarın Korunması
  • Etik İlkeler, Müşteri Hakları, KVKK
 • Kanun Yaptırımları Nedeniyle Karşılaşılan Cezalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: