Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri


foto

AMAÇ

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Elektronik Para #Ödeme Sistemleri #Mobil Ödeme #Ödeme Hizmetleri #Elektronik Para Kuruluşları #6493 sy. Kanun

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 6493 sy. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un getirdiği düzenlemeleri, Kanun hükümlerinin yorumlamasını, uygulamasını ve sektördeki yerini bilir.
Anlar: Elektronik para, ödeme hizmetleri, elektronik para kuruluşları ve ilgili mevzuatın sair düzenlemelerine ilişkin hukuki alt yapıyı anlar.
Yapar: Tüm verilen bilgiler ve örnekler ışığında; ilgili mevzuat hükümlerini, uygulamasını, usul ve esaslarını anlayarak yorumlar, analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda ödeme hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama, ürün ve başvuru güvenliği gibi konuyla ilgili departmanlarda ve şubelerde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 6493 sayılı O¨deme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, O¨deme Hizmetleri ve Elektronik Para Kurulus¸ları Hakkında Kanun ve 7192 sayılı Kanun 
 • BDDK'dan TCMB’ye Devir
 • Yeni Yönetmelik ve Yeni Tebliğ Taslağı
 • O¨deme Hizmetleri ve O¨deme Hizmet Sağlayıcıları
 • Elektronik Para Kurulus¸ları ile Elektronik Paranın I·hracı
 • Sistem ve Sistem İşleticileri
 • Transfer Emri, Netles¸tirme ve Teminatlar ile Sistemlerin Belirlenmesi
 • O¨deme Hizmetlerinin ve Elektronik Para I·hracı'nın I·zinsiz Olarak Yapılmasının Sonuc¸ları
 • Sektör İş Modelleri
 • Mevzuat Tu¨keticiye Nasıl Bir Koruma Sagˆlıyor?
 • Hesap Bilgilendirme Hizmetleri
 • O¨deme Kurulus¸larına I·lis¸kin Birlik
 • FAST Sistemi, QR ile Ödeme Alma
 • Açık Bankacılık
 • Sektörden Haberler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: