Bankacılar İçin İpotek Hukuku Eğitimi


foto

AMAÇ

İpoteğin tesisinden paraya çevrilmesine kadar geçen süreçte bankacılık uygulamalarının somut olaylar üzerinden anlatılması ve özellikle dikkat edilmesi gereken konularda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İpotek Uygulamaları #İpotekle İlgili Yargı Kararları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İpoteğe ilişkin hukuki düzenlemeleri, yargı uygulamalarını bilir.
Anlar: İpotek hukukuna ilişkin düzenlemelerin ve sorunların çözümlerinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İpotek Çeşitleri: Anapara, Üst Sınır, Müşterek, Toplu, Süreli, Kanuni
 • İpoteğin Tesisi
  • Üçüncü Kişilerin İpotek Vermesi
  • e-İpotek Uygulaması
  • Serbest Dereceden İstifade Hakkı
  • Yabancı Para Üzerinden İpotek Kurulması
  • Aile Konutu Üzerinde İpotek Kurulması
 • Eş Muvafakatı
 • İpotek Belgesindeki Faiz Oranı
 • Konut İpotekleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde İpotek
 • İpoteğin Devri
 • İpotek Belgesindeki Kefalet Beyanları
 • İpotek Alacaklısının Hakları
 • İpoteğin Fekki
 • Tüzel Kişilerin İpotek Vermesi
 • Hacizli Malların İpotek Edilmesi
 • Maden, Deniz ve Hava Araçlarının İpotek Verilmesi
 • Rehin Açığı Belgesi ve Garame İpoteği
 • İpotek Teminatının Karşılık Yönetmeliği Çerçevesindeki Etkisi
 • Tapu İptal Kararının İpoteğe Etkisi
 • İpotekli Taşınmazın İşlenen Bir Suçtan Dolayı Müsaderesi
 • İpotek Verme Taahhüdü
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi: İcra Takibi, İhale ve Satış Aşamaları
 • Yargı Kararları ile Uygulamadan Örnekler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: