Kredi Yönetim Simülasyonu


foto

AMAÇ

Eğitimde, kredi tahsis süreçleri için finansal analiz, sektörel ve makroekonomik verilerin değerlendirilmesi, kredi kullandırım süreçleri için limitlerin tahsisi, teminat ve fiyatlama, kredi koşullarının belirlenmesi, kredilerin izlemesi için zaman içinde firmaların güncellenen mali verilerinin değerlendirilerek limitlerin revizesi, makro ve sektörel haberler ışığında kredi koşullarının değiştirilerek krediye proaktif yaklaşımın benimsetilmesi, rekabet koşullarında farklı senaryoların simüle edilmesi amaçlanmaktadır. Ticari krediler simülasyonunda katılımcılar; rakip banka şubeleri rolünde kredi sürecini uygulayarak öğreneceklerdir.


ODAK NOKTALARI

#Kredi Riski #ROR #Karlılık #Risk Yönetimi #Finansal Analiz #Erken Uyarı #Simülasyon

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finansal tabloların yorumlamasını ve güncel piyasa koşullarına göre kredilendirme süreçlerini bilir.
Anlar: Erken uyarı sinyallerini, piyasadaki haber ve gelişmelerin kredi riskine etkisini ölçer ve anlar.
Yapar: Sürdürülebilir karlılık için sağlıklı kredi portföyünü yönetmeyi ve risk yapısına uygun teminatlandırmayı yapar.

HEDEF KİTLE

Ticari portföy temsilcileri, kredi tahsis ve izleme birimleri, mali analiz birimleri, hukuk birimi, genel müdürlük KOBİ, OBİ, ticari pazarlama ve satış, şube destek birimlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Makroekonomik ve Sektörel Veriler Işığında Hedef Müşterilerin Belirlenmesi
 • Müşteri Kredi Limitlerinin Oluşturulması
  • Finansal Tabloların ve Firmalara İlişkin Diğer Bilgilerin Analizi
  • Müşteri Faaliyetlerinin İncelenerek Kredi İhtiyaçlarının Tespiti
  • Yapılan Analiz Sonucunda Uygun Kredi Tipi, Vade ve Teminat Koşullarının Belirlenerek, Kredi Limitlerinin Oluşturulması
 • Müşterilerden Gelen Kredi Kullanım Taleplerinin Değerlendirilmesi, Kredilerin Fiyatlandırılması ve Kullandırımı
  • Kredi İhtiyacının Firma Faaliyetleri ile Talep Edilen Vade ve Teminat Tipi ile Uyumu
  • Rekabet Koşulları, Ekonomik Veriler, Sektör ve Firma Haberleri Dikkate Alınarak Kredinin Fiyatlandırılması
  • Kredi Kullandırımından Sonra, Değişen Piyasa Koşullarında Oluşacak Yeni Risklerin ve Maliyet Değişimlerinin Takibi, Değerlendirilmesi Bunlarla İlgili Gerekli Aksiyonların Zamanında Alınabilmesi
 • Kredilerde Erken Uyarı Sinyalleri
  • Dönemsel Olarak Finansal Tablolar, Genel Ekonomik Durum, Sektör ve Firma Özelindeki Gelişmelerin İzlenerek Sorunlu Hale Gelebilecek Kredilerin Tespiti ve Bu Doğrultuda Alınabilecek Aksiyonlar
 • Genel Değerlendirme
  • Simülasyon Sonunda Katılımcıların Süreç Boyunca Aldıkları Kredi Kararların Etkilerini Şube Bilanço ve Gelir Tablolarına Yansıması Üzerinden Değerlendirme
  • Etkin Kredi Kullandırımı ve Yönetimi ile İlgili Belirlenmiş Kriterler Üzerinden Katılımcıların Yetkinliklerinin Ölçümü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Stratejik Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Maliyet, Fiyatlama, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.