Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme


foto

AMAÇ

Bu eğitimde; Vergi Hukuku'nun kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri ile ilgili ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanı sıra vergi kanunlarının genel yapısı, vergilendirme rejimleri, Türkiye'de vergi otoritesi, vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta Vergi Hukuku kapsamında, vergi kabahat ve suçları analiz edilmektedir. Ek olarak, işletmelerde vergi uygulamalarının genel yapısı ve işletmeler açısından uygulaması ve karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Vergi Kanunu #Analiz #Vergilendirme Rejimleri #Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Vergi Hukuku'nu ayrıntılı analiz yapabilecek düzeyde bilir. Vergi uygulamalarının genel yapısını ve uygulamada çıkan sorunların kanuna uygun çözümünü bilir.
Anlar: Vergi Hukuku'nun ve uygulamalarının genel yapısını anlar.
Yapar: Vergi Hukuku'na uygun işlem yapar. SPK sınavında bu konudaki sorulara doğru yanıtları verebilecek alt yapıya sahip olur.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bütçe Yapısı İçerisinde Vergi Gelirleri ve Türleri
 • Vergi Hukuku'nun Kaynakları ve Yorumu
 • Vergi Kanunlarının Yürütülmesinde Kuvvetler Ayrılığı: Vergi Kanunları Açısından Yasama, Yürütme ve Yargı
 • Vergilendirme Yetkisi ve Sınırları Vergi Ödevi
 • Vergi Hukuku'nun Temel Kavramları
  • Vergi Yükümlüsü, Vergi Sorumlusu, Tebliğ, Yönetmelik, Mukteza, İstisna ve Muafiyet
  • Vergilendirme İşlemleri; Beyan, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil
 • Vergi Hukuku'nda Süreler Vergi Borcunun Sonra Ermesi
  • Ödeme, Zamanaşımı
 • Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
 • Vergi Kanunları ve Genel Yapısı
  • Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Unsurları, Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi
 • Vergi İnceleme Süreci ve Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Kurumlar
 • Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği
 • Vergi Suçlarının ve Cezalarının Çeşitleri
  • Mali Nitelikli (Kabahat Niteliğindeki) Suçlar ve Cezalar
  • Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası
  • Genel Usulsüzlük Suçları ve Cezaları
  • Özel Usulsüzlük Suçları ve Cezaları
  • Ceza Hukuku Anlamında Suç ve Cezalar
  • Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
  • Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu
  • Kamu Görevlilerinin Yükümlülerin Özel işlerini Yapması Suçu
 • Vergi Cezalarının Uygulanacağı Kişiler
 • Vergi Cezalarının Uygulanması
 • Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Kalkması
 • Vergi Suçluluğunu Kaldıran Nedenler
 • Vergi Cezalarını Sona Erdiren Nedenler
 • Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları
  • İdari Çözüm Yolları (Uzlaşma)
  • İdari Çözüm Yolları (Vergi Hataları ve Düzeltme) ve Vergi Yargısı
 • Vergi Kanunları
  • Gelir Vergisi Kanunu
  • Kurumlar Vergisi Kanunu
  • Katma Değer Vergisi Kanunu
  • Damga Vergisi Kanunu
 • İşletmeler Açısından Vergi Uygulamaları
 • Karşılaşılan Sorunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: