İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama


foto

AMAÇ

Eğitimde; "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL'in ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. (Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir.)

ODAK NOKTALARI

#Veri Analizi #SQL #Veri Tabanı Sistemleri #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri analizi amacı ile SQL dilinin etkin bir şekilde kullanılmasının önemini bilir.
Anlar: Veritabanı sistemlerinin fonksiyonlarını ve veriyi erişilebilir kılmadaki rollerini anlar.
Yapar: SQL kullanarak veri analizi ve raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Kullandıkları yazılımlar tarafından saklanan ve işlenen veriye erişerek bu veri üzerinde analiz yapan ve raporlama ihtiyacı olan tüm çalışanların (Analitik ve Operasyonel CRM, Kredi Analitiği, Risk Yönetimi vb.) katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Veritabanı Tasarımının Temel İlkeleri
  • SQL Dili, Deyim Tipleri, Deyimlerin İşletilmesi
  • Tablolar Arasında İlişkiler ve Türleri (Relations)
  • Verinin Girilmesi (INSERT), Silinmesi (DELETE) ve Güncellenmesi (UPDATE)
  • SELECT Komutuyla Verinin Sorgulanması, Filtrelenmesi, Gruplanması ve Özetlenmesi
  • Birleştirme (Aggregate) Fonksiyonları, WHERE, HAVING, GROUP BY vb. Kullanımı
  • Birden Fazla Tabloyla İşlemler (JOIN)
  • Alt Sorgular
  • Yönetim ve Sorgulama Araçlarının Kullanılması, SQL Server 2017' de Management Studio, Oracle'de TOAD

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık, Öğrenme Stratejileri

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.