Bankacılık Kanunu


foto

AMAÇ

Eğitimde, Bankacılık Kanunu'nun ve önemli alt düzenlemelerinin sistematik şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Kuruluşu #Krediler #Bankacılık Suçları #Yönetim Kurulu Esasları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen temel ilkeleri bilir.
Anlar: Fiili bankacılık uygulamaları ile kanun ilişkisini anlar.
Yapar: Görevini kanuna uygun bir şekilde yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacılık Kanunu’nun Temel Özellikleri ve Amacı
 • Kanunu Okurken Dikkat Edilecek Temel İlkeler
 • Kanunun Kapsamı
 • Kanunda Kullanılan Temel Terim ve Kavramlar
 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi
 • Bankalarda Yönetim Kurulu
  • Temel İlkeler
  • Sorumluluklar
  • Denetim Komitesi
  • Kredi Komitesi
 • Bankalarda İç Sistemler Yapısı
  • İç Kontrol
  • Risk Yönetimi
  • İç Denetim
 • Kredi Açma Yetkisi
 • Risk Grupları
 • Kredi Sınırları
 • Faiz Belirleme Yetkisi
 • Karşılıklar, Bankaların Mal Edinmesi, Bağışlar
 • Mevduat, Zamanaşımı, Mevduat Sigortası 
 • Faaliyet İzninin Kaldırılması, Fona Devir, Sırların Saklanması, İtibarın Korunması, Müşteri Hakları
 • Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Kurumlar ve Kuruluşlar
  • Türkiye Bankalar Birliği
  • Türkiye Katılım Bankaları Birliği
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 • İdari Para Cezaları Nelerdir?
  • 146., 147. ve 148. md Kapsamındaki Kabahatler
  • İdari Para Cezalarına İlişkin Temel İlkeler
 • Bankacılık Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar
  • İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçu
  • Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını Engelleme Suçu
  • Düzeltici, İyileştirici ve Kısıtlayıcı Önlemleri Almama Suçu
  • Yetkili Merciler ile Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermemek ve Görevlerini Yapmalarını Engelleme Suçu
  • Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne Aykırı Davranma Suçu
  • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu
  • İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirmesi Suçu
  • İtibarın Zedelenmesi Suçu
  • Sırların Açıklanması Suçu
  • Bankacılık Zimmeti Suçu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: