Bankacılar İçin Sermaye Piyasası Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde finansal kurumlarca yürütülen sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile belirlenen hukuki çerçevesi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken düzenlemelerin açıklanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sermaye Piyasası İhracı #Finansal Sistemin Aktörleri #Risk #Denetim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sermaye piyasasının, bu piyasadaki faaliyet ve hizmetlerin hukuki çerçevesini bilir.
Anlar: Sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerinin nasıl ve hangi sorumluluk altında yürütülmesi gerektiğini anlar.
Yapar: Sermaye piyasası hizmetleri ve işlemlerini mevzuata hakim ve kendinden emin olarak yapar.

HEDEF KİTLE

Sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerinde görev alan/ almak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finans Piyasaları Bağlamında Sermaye Piyasası
  • Finansman Sitemi İçinde Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKN)
 • Sermaye Piyasası Araçları (SPA)
  • Pay ve Pay Benzerleri
  • Borçlanma Araçları
  • Türev Araçlar
 • SPA’ların İhracı
  • Genel İlkeler
  • Borçlanma Piyasası İhraçları (İhraç Limit Düzenlemeleri ve İhraç Esasları)
  • Pay Piyasası İhraçları
 • Kamuyu Aydınlatma
  • Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim
  • Kamunun Aydınlatılmasında Özel Durumlar
 • Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Özel Düzenlemeler (HAO)
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Zorunluluğunun Kapsamı
  • Kayıtlı Sermaye Sistemi
  • Kar Payı/ Kar Payı Avansı ve Bedelsiz Dağıtım, Bağış Yapılması Esasları
  • Örtülü Kazanç Aktarım Yasağı
  • HAO’nun Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması
  • Önemli Nitelikte İşlemler
 • Pay Alım Teklifinde Bulunma Esasları ve Pay Alım Teklif Zorunluluğu Halleri
 • Hakim Ortağın Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Azınlık Ortağın Satma Hakkı
 • Genel Kurul Toplantılara Katılım ve Oy Kullanma Esasları, İmtiyazlı Paylar
 • HAO’larda Birleşme ve Bölünme İşlemleri
 • SPKN Kapsamından Çıkma/ Çıkarılma
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumları
  • Sermaye Piyasası Kurumları
  • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
  • Yatırım Kuruluşları
  • Kolektif Yatırım Kuruluşları
  • Portföy Yönetim Şirketi
  • Portföy Saklama Şirketi
  • Konut ve Varlık Finansmanı İle İpotek Finansmanı Kuruluşları
  • Bağımsız Denetim Kuruluşları
  • Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları
 • Sermaye Piyasasında Borsa ve Diğer Kurumlar
  • Borsa (Borsa İstanbul)
  • Merkezi Takas Kuruluşları (Takasbank)
  • Merkezi Saklanma Kuruluşları (Merkezi Kayıt Kuruluşu)
  • Yatırımcıları Tazmin Merkezi
 • Sermaye Piyasalarında Denetim ve Yaptırım Sistemi
  • SPKUR (Kurul) Denetimi ve Kapsamı
  • Kurulun Tedbir Yetkileri
  • Kurulun İdari Para Cezası Yetkisi ve İlgili Fiiller
  • Sermaye Piyasası Suçları ve Cezaları
  • Etkin Pişmanlık
  • Sermaye Piyasası Suçlarında Özel Soruşturma Usulleri ve Yargılama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Kazanma, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak