Finans Oyunu


foto

AMAÇ

Eğitimde; simülasyon ortamında şirket yönetimine yönelik alınan kararlar ile işletme sermayesi ihtiyacı, karlılık, borçluluk, likidite ve risklerin ortaya çıkış süreçleri ve sonuçların bilanço/ gelir tablosu/ rasyolara yansıması deneyimlenmektedir. Katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Odaklı Finansal Analiz # İşletme Sermayesi İhtiyacı #Özkaynak Yeterliliği #Borçluluk Analizi #Karlılık Analizi #Rekabet #Finansal Yönetim #Kredi Değerliliği Ölçümü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Alım satıma yönelik vade/ fiyat/ risk kararlarının finansman ihtiyacı/ risk profili/ karlılık üzerindeki etkisini, gerçekleşen risklerin finansal tablolarda yarattığı değişimi, karlılığı/ borç ödeme kabiliyetini etkileyen faktörleri, özkaynak/ borçluluk değerlemesini bilir.
Anlar: Kredi talebiyle bankaya başvuran müşterinin kredi ihtiyacının neden kaynaklandığını, karlılık/ borçluluk/ risklilik oranlarındaki değişimin olası sebeplerini, finansal tablolardaki bakiyelerin gerçek hayattaki karşılığını anlar.
Yapar: Kendisine sunulan finansal tablolar üzerinden, kredilendirme ve/veya satış sürecine ilişkin müşteriye gerekli soruları sorar, iletişimi hem banka hem müşteri tarafında kazan kazan durumu oluşturacak şekilde sürdürür. Kredi değerliliği ölçümüne yönelik risk odaklı finansal analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Kredi değerliliği ölçümü yapan ve/ veya finansal tablo okuyan her segmentteki, her pozisyondaki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Analizin Bileşenleri
  • Varlıklar, Borçlar ve Net Varlık
  • Gelirler ve Giderler
  • Nakit Akışı
  • Risk Analizi
 • Finansal Tablolar ve Rasyolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Kredi Değerleme İçin Simülasyonda Kullanılan Rasyolar
 • Finansal Tabloların Oluşumundaki Basit Matematik
  • Faaliyetlerle İlgili Naktin Oluşumu
  • Bilançodaki Döngüsel Bakiyelerin Oluşumu (Stok, Ticari Alacak, Ticari Borç)
  • Faaliyetlerle İlgili Kısa Vadeli Finansman İhtiyacı ve Karlılık İlişkisi
  • Faaliyet Döngüsüne İlişkin Riskler
 • Özkaynak ve Borçluluk Oranlarının Analizi
  • Risk ve Sermaye Arasındaki İlişki
  • Faaliyetten Yaratılan Nakit ve Borç Ödeme Kabiliyeti Arasındaki İlişkinin Analizi
  • Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp ve Özkaynak İlişkisi
 • Finansal ve Finansal Olmayan Riskler
  • Alacak Tahsil (Kredi) Riski
  • Kur Riski
  • Faiz Riski
  • Likidite Riski
  • Menkul Kıymet Riski
  • Performans Riski
  • Stok Değer Düşüş Riski
  • Varlık Değer Düşüş Riski
  • Operasyonel Risk

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri