Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Bu eğitimde; işletmelerin nakit ve nakit benzeri değerleri yaratmadaki yeteneğinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sektörel değişimlerin işletmelerin finansal tablolarında soruna yol açmadan nasıl yönetilmesi gerektiği konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sektörel Analiz #Ekonomik Gelişmeler #Yatırımın Finansmanı #Finansal Analiz #Nakit Akışı Yönetimi #Sermaye Bütçelemesi # Net İşletme Sermayesi #Finans Yönetimi # Kaynak İhtiyacını Doğru Saptamak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonomik ve sektörel analiz yöntemlerini bilir. Firmanın nakit akışının ekonomik değişkenlere göre nasıl değerlendirileceğini bilir. Firmanın yatırım kararlarını küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmelere göre nasıl izleyebileceğini, bu verilerden risk yönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir.
Anlar: Piyasalardaki gelişmelerin kaynak yönetimlerindeki ve risk yönetimlerindeki etkilerini, şirket finansal analizinde sektör bilgisinin önemini anlar. Şirket nakit akışının ana faktörlerini anlar. Nakit akışı analizinin finansal analizdeki önemini anlar.
Yapar: Piyasalardaki gelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılık unsurlarını risk yönetimi için değerlendirebilir, firmanın kaynak ihtiyacını ve yatırım kararlarını uygun ürünle destekleyebilir.

HEDEF KİTLE

Eğitim temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip kredi tahsis, kredi pazarlama, kredi izleme, mali analiz ve istihbarat, sorunlu kredi yönetimi, teftiş kurulu, şube kredi pazarlama birimleri yetkililerine yöneliktir.

İÇERİK

 • Sektör Analizi
  • Sektörel Panaroma
  • Ana Sektörlerdeki Değişkenler
  • Sektörlerde Zayıf/ Güçlü Yönler
  • Sektörlerdeki Fırsatlar/ Tehditler
  • Sektörlerin Gelecek Öngörüleri
 • Finansal Analizde Sektörel Farklıların Değerlendirilmesi
  • Ekonomideki ve Sektördeki Gelişmelerin Firma Fon Yönetimlerine Etkisi
 • Değişkenleri Fark Edebilmek
  • Genel Ekonomik Analiz
  • Sektörün Değerlendirilmesi
 • Firmanın Gelişiminin Değerlendirilmesi
  • Büyüme ve Yönetim Gereklilikleri
  • Etkili ve Verimli Olabilmek
  • İşletmenin Yaşamını Sürdürebilmesi
  • İşletmenin Alt ve Üst Sistemleri
  • Stratejik Yönetim Süreci
 • Finansal Belgelerle İşletmenin Durumunu Tespit Edebilmek
  • Finansal Analiz Yardımı ile Firmaların Finansman İhtiyacının Değerlendirilmesi
  • İşletmenin Yatırım ve Finansman Tercihlerinin Analizi
  • Net İşletme Sermayesi
  • Varlıklar ve Borçlar Arasındaki Dengeler
  • Kaynak İhtiyacını Doğru Saptayabilmek
 • İşletmelerin Finansal Yönetiminde Nakit Akış  Rasyo Analizi
  • Nakit Akım Tablosunun Diğer Finansal Tablolar ile Arasındaki İlişkiler
  • Nakit Akım Tablosunun Fon Akım Tablosuyla İlişkisi
 • Nakit Akım Tablosun Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu Arasındaki İlişkisi
 • Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesi
  • Nakit Kaynakları ve Kullanımı
  • Firmanın Bünyesine Nakit Girişi Sağlamayan Gelirler
  • Firmanın Bünyesine Nakit Çıkışı Sağlamayan Giderler
 • Nakit Akım Tablosunun Risk Alanlara Sağladığı Faydalar
  • Nakit Bütçeleri
  • Nakit Girdileri ile Nakit Ödemeleri Düzenlerinin Kurulması Yöntemleri
 • Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi
  • Sermaye Maliyetleri ve Sermaye Bütçelemesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak