Sorunlu Krediler ve Takip Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcıların kredilerin teminatlarının hukuki altyapısını öğrenmeleri ile birlikte, kredilerin sorunlu hale gelmesi durumunda takip aşamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Katılımcıların kredi türlerine ve mevcut kredinin teminat yapısına göre tahsilat olanakları ve bu yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ile birlikte kredi tahsis aşamasından başlayarak tahsilat ve takip aşamalarının tümüne hakim olmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yasal Düzenlemeler #Kredilerin Teminatlarının Hukuki Yapısı #Sorunlu Krediler #NPL Kavramı #Sorunlu Kredilerin Takip Aşamaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredilerin ayrımı ile teminatlarının hukuki yapısı ve sorunlu kredilerin takip aşamalarını bilir.
Anlar: Sorunlu Krediler ve NPL kavramı ile etkilerini anlar.
Yapar: Kredilerin sorunlu hale gelmesi halinde, yasal takip aşamalarını yönetir.

HEDEF KİTLE

Eğitime kredi işlemleri ile ilgili görevlerde bulunan tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Bankacılıkta Kredi Teminatları Kefalet
  • Taşınır Rehni
  • Taşınmaz Rehni
  • Ticari İşletme Rehni
  • Nakit Blokaj
 • Tahsil Edilemeyen Krediler
  • Sorunlu Krediler ve NPL Kavramı
  • Gecikmiş Kredi Ödemelerinde Yol Haritası
 • Takip Hukuku
  • Takip Hukukunun Kapsamı ve Yolları
  • Takip Hukukunda Taraflar
  • İcra Takibinin Esasları
  • Takip Talebi
  • Takip Türleri
  • Genel Haciz Yolu ile Takip
  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip
  • Kiralanan Taşınmazın Cebri İcra Yolu ile Tahliyesi
  • Zamanaşımı
  • Haciz
  • Satış
  • İhtiyati Haciz
  • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
  • İtirazın İptali ve Tasarrufun İptali Davaları
  • İflas
  • İflas Ylları
  • İflas Teşkilatı
  • İflasın Ertelenmesi
  • Tasfiye
  • Konkordato

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: