Bankacılık Riskleri ve Sistemik Risk Yönetiminde Yeni Finansal Mimari


foto

AMAÇ

Eğitimin; risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/ alacak çalışanların bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari ışığında riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarına yardımcı olması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılık Riskleri #Sistemik Riskler #Sermaye ve Likidite Yeterliliği #Basel # Türev Piyasalar # Uluslararası Standart ve Düzenlemeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık riskleri ve sistemik risklerin yönetimi ile ilgili güncel veya yürürlüğe sokulması planlanan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir.
Anlar: Yeni düzenlemelerinin amacını, hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını, çözülmeye çalışılan problemleri, mevcut düzenlemelerin noksan ve hatalı görülen yönlerini anlar.
Yapar: Risk yönetimi süreçlerinde üstlendiği görevleri, sistemik risklerin ve yeni düzenlemelerin mevcut ve muhtemel etkilerinin farkında olarak yerine getirir. Bankanın yeni düzenlemelere hazırlanmasında, risk yönetimi süreçlerinin dizaynında, iyileştirilmesinde veya düzenlemelerin uygulanması veya denetiminde görev alır.

HEDEF KİTLE

Eğitime, Genel Müdürlük birimleri veya Şubelerde risk yönetimi, analiz, iç kontrol, denetim ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/ alacak yönetici ve astı unvanlardaki çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Küresel Krizin Nedenleri
 • Finansal Mimaride Tespit Edilen Açıklar
  • Basel 2
  • Muhasebe Standartları
  • OTC Türev Finansal Araçlar
  • Diğer Zayıflıklar
 • Küresel Düzenleyici Kurum ve Yapılanmalar
  • G-20, BCBS, CPMI, FSB, IOSCO
 • Yeniden Düzenleme (Re-Regulation) Dalgası
 • Basel 2.5 Düzenlemeleri
 • Stres Var ve Diğerleri
  • Düzenlemelerin Tepkisel Niteliği
 • Basel 3 Düzenlemeleri
  • Likidite Oranları
  • Kaldıraç Oranı
  • Sermaye Tamponları
  • Diğer Düzenlemeler
 • Basel 4 Düzenleme ve Taslakları
  • Tepkisel Düzenlemelerde Düzeltme İhtiyacı
  • Sermaye Yeterliliği Oranını Güvenilir ve Karşılaştırılabilir Kılma Ihtiyacı
  • Faiz Oranı Riski Yönetiminde Yeni Standartlar
  • Yeni Piyasa Riski Düzenlemesi
  • Kredi Riski Ölçümünde Yeni Standart Yöntem
  • Karşı Taraf Kredi Riski Düzenlemeleri
  • Operasyonel Risk Ölçümünde Yeni Standart Yaklaşım
 • Büyük Kredi Düzenlemesi ve Kredi Sınırları
 • Kredi Karşılıkları Için Beklenen Kredi Zararı Modeli
 • Sistemik Risk Düzenlemeleri
  • G20-OTC Türev Reformu
  • Finansal Piyasa Altyapıları
  • Yerel/ Küresel Sistemik Önemli Bankalar
  • Kurtarma ve Çözümleme Planları
  • Toplam Zarar Karşılama Kapasitesi
 • Avrupa Birliği’nin Korunma Yaklaşımları ve Türkiye’ye Etkileri
 • ABD’de Yükselen Finansal Serbestleştirme (De-Regulation) Talepleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme, Kurumsal Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetim
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: