Bankacılıkta Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde, bankacılık faaliyetlerinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku yönünden irdelenmesi, düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hukuki düzenlemelerin açıklanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Borçlar Hukuku #Ticaret Hukuku #Mevzuat #Yükümlülükler #Hukuki Düzenlemeler #Hukuki Uygunluk #Hukuki Riskler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık faaliyetleri yönünden Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku düzenlemelerini bilir.
Anlar: Bankacılık iş ve işlemlerinde uyulması gereken Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku düzenlemelerinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankacılık faaliyetlerindeki hukuki ilişkileri irdelemek isteyen tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Bankacılıkta Borçlar Hukuku  Kavramları ve Uygulaması
  • Borç İlişkileri ve Kaynakları
  • Haksız Fiil
  • Sebepsiz Zenginleşme
  • Sözleşmeler
  • Genel İşlem Koşulları
  • Temsil
  • Kusursuz Sorumluluk ve Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk
  • Sorumsuzluk Anlaşmaları
  • Borcu Sona Erdiren Nedenler
  • Müteselsil Borçluluk ve Müteselsil Alacaklılık
 • Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 
  • Alacağın Devri
  • Borcun Üstlenilmesi
  • Borca Katılma
  • Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması
 • Vekalet Sözleşmeleri 
  • Bankacılık Faaliyetlerinde Vekaletnameler ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Ticari Temsilciler ve Ticari Vekiller
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmeleri
  • Banka Teminat Mektupları
 • Banka Kredi Teminat Sözleşmeleri
  • Kefalet Sözleşmesi
  • İpotek
  • Rehin
 • Bankacılıkta Ticaret Hukuku
  • Ticari İşletme ve Tacir
  • Ticaret Sicili ve İmza Sirküleri
  • Cari Hesap
  • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku ve Kambiyo Senetleri
  • Poliçe
  • Bono
  • Çek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: