Banka Yönetimi (Aktif- Pasif Yönetimi) Simülasyonu


foto

AMAÇ

Eğitim; bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun bir şekilde simüle eden uygulamalı bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Program, kurulan karar- sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Bilançosu #Banka Gelir Tablosu #Bilançodaki Riskler #Aktif- Pasif Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka bilançosu ve gelir tablosu detayını, karşılaşılan riskleri bilir.
Anlar: Banka yönetiminde önemli olan etkenleri, risk, maliyet ve getiri ilişkisini, rekabet ortamının ve risklerin bankanın kararlarını nasıl etkilediğini anlar.
Yapar: Yaptığı işlemlerin banka bilançosuna, gelir tablosuna, karlılığa ve yaratılan risklere katkısını ve etkisini yorumlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime şube ve genel müdürlükten (mali işler, risk yönetimi, aktif pasif yönetimi vb. birimlerinde çalışanlar hariç) konuya ilgi duyan tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Gelir Tablosu ve Bilanço Dışı Kalemler
  • Aktif Kalemler- Bankaların Fon Kullanımları
  • Pasif Kalemler- Bankaların Fon Kaynakları
  • Gelir Tablosu Kalemleri- Bankaların Gelir Kaynakları
  • Bilanço Dışı Kalemler ve Bankaya Etkileri
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki Farklar ve İlişkiler
 • Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler
  • Kredi Riski
  • Likidite Riski
  • Faiz Riski
  • Kur Riski
  • Sermaye Yetersizliği Riski
 • Uygulamada Yer Alan  Bankacılık Ürünleri ve Konuları
  • Faiz Geliri- Gideri
  • Reeskont
  • Krediler
   • Ticari ve Bireysel Krediler
   • Farklı Risk Grupları
   • Farklı Döviz Cinsleri
   • Farklı Vadeler:
   • Değişken veya Sabit Faizli Krediler
  • Mevduat ve DTH
   • Farklı Döviz Cinsleri
   • Farklı Vadeler
  • TCMB ve Banka İlişkisi
  • Gayrinakdi Krediler
  • Problemli Krediler
  • Menkul Kıymetler
  • Bilanço Dışı Kalemler
  • Sendikasyon Kredileri
  • Menkul Kıymet İhracı
  • Yatırım Fonu
  • Nakit Yönetim Ürünleri
  • Faaliyet Giderleri
  • Risk Yönetimi
 • Değerlendirme Kriterleri
  • Karlılık
  • Aktif Büyüklüğü
  • Sermaye Yeterlilik Rasyosu
  • Döviz Pozisyonu Rasyosu
  • Likidite Rasyosu
  • Sermaye Karlılığı
  • Aktif Karlılık

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Stratejik İlişkiler, Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.