Temel Banka Muhasebesi


foto

AMAÇ

Seminerin amacı, katılımcılara, temel muhasebe kavramlarını, süreçlerini, kayıt yöntemlerini örnek çalışmalarla açıklamak, muhasebe evrakları, kanuni defterler ve finansal tablolar hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal analiz #muhasebe kavram ve kayıtların doğruluğunun tespiti #operasyonel ve yasal mevzuata uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Şirkette gerçekleşen bütün işlemlerin, yasalar ve mevzuata göre nasıl muhasebe kayıtlarına yansıtılacağını bilir.
Anlar: İşletmenin varlıklarını, borç ve alacaklarını, sermayesini, her türlü mali ve iktisadi faaliyetlerini anlar. İşletmenin maliyet ve verimliliğini anlar.
Yapar: Şirket ile ilgili, mali ve iktisadi anlamda alınması gereken tüm karar ve planlamaları, muhasebe kayıtları sonucunda elde edilen istatistiki bilgilere bakarak yapar.

HEDEF KİTLE

Bankanın tüm faaliyetleri muhasebe ilkeleri içerisinde açıklanıp izlendiğinden ve söz konusu eğitim temel eğitim olduğu için, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanlar seminere katılabilir.

İÇERİK

 • Muhasebenin Tanımı, Süreçleri, Amacı,
 • Muhasebenin Temel İlkeleri,
 • Hesabın Tanımı, Özellikleri, Unsurları,
 • Muhasebe Yöntemleri,
  • İşletme Hesabına Göre Hesabın Unsurları,
  • Bilanço Esasına Göre Hesabın Unsurları,
 • Muhasebe Kayıt Sistemleri,
 • Aktif / Pasif Hesaplar
 • Mali Tablolar, Bilanço, Bilançodaki Varlık ve Borçlar,
 • Gelir Tablosu,
 • Bankada kullanılan Muhasebe Evrakları,
  • Fişler,
  • Kanuni Defterler,
  • Vaziyet Raporları,
 • Defter Kayıt Kuralları,
 • Defterlerin Açılış ve Kapanış İşlemleri,
 • Vaziyet Raporları,
 • Bankacılıkta Tek Düzen Hesap Planı,
 • Hesap Numaralama Sistemi,
 • Örnek Çalışmaları;
  • Dönen Değerler,(Likit değerler / Menkul Kıymetler)
  • Krediler, Karşılılar,
  • Yatırım Amaçlı Değerler,(İştirakler, Sabit Kıymetler)
  • Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar ( Mevduat, Alınan Krediler)
  • Öz Kaynaklar (Sermaye, Yedekler, Yeniden Değerleme)
  • Faiz ve Faiz Dışı Gelirler, (Reeskontlar)
  • Faiz ve Faiz dışı Giderler, (Reeskontlar, Amortismanlar)
  • Nazım hesaplar,
 • Genel Değerlendirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik