Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri (Güncel Yargıtay İlke Kararları Işığında)


foto

AMAÇ

Eğitimde; finans sektöründe yaşanan İş Hukuku'na dair güncel sorunların pratik çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İş Hukuku #Güncel Uygulamalar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel iş hukuku uygulamalarını ve Yargıtay kararlarını bilir.
Anlar: İş Hukuku uygulamalarının yöntemini ve sonuçlarını anlar.
Yapar: İş ve işlemlerini İş Hukuku'na uygun ve pratik bir şekilde yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, her pozisyonda görev yapan yöneticiler ile hukuk ve insan kaynakları bölümlerinde çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • İş Sözleşmesi Kurulması ve Türleri
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • Fazla Çalışma, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretleri
  • Hak Edilme Koşulları ve İspatı
  • Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
  • 270 Saat Kuralı
  • Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
 • Eşit Davranma Borcu
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu Madde 22 Uygulaması
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması
  • İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
  • İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
  • Hak Düşürücü Süre
  • 15 yıl 3600 Gün Feshi Sorunu
  • İstifa, İkale Hükümleri ve Sonuçları
  • Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
 • İhbar Tazminatı
 • Yıllık İzin Uygulamaları
 • Yeni İş Arama İzni
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Rekabet Yasağı
 • Cezai Şart ve Eğitim Gideri
  • Üçlü İş İlişkileri
  • Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisi
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davası
  • İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Genel Esaslar, Geçerli Nedene Dayanan Süreli Fesih ve Haklı Nedenle Derhal Fesih Ayrımı
  • İş Sözleşmesinin Geçerli ve Haklı Nedenle Feshinde ve Haklı Nedenle Feshinde Usul, İşverenin İspat Yükümlülüğü
   • Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi Zorunluluğu
   • Savunma ve Uyarılarda Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
   • Performans Feshinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
   • Dava Usulü ve Uygulama Sorunları
   • Geçersiz Feshin Sonuçları
   • Yargıtay’ın Fesih Usulüne ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: