Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri (Güncel Yargıtay İlke Kararları Işığında)


foto

AMAÇ

Eğitimde, özellikle orta ve üst kademelerde görev alan yöneticilere, insan kaynakları, hukuk profesyonellerine bankacılık ve finans sektöründe yaşanan iş hukukuna dair güncel sorunların, pratik çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İş Hukuku #Güncel Uygulamalar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel iş hukuku uygulamalarını ve Yargıtay kararlarını bilir.
Anlar: İş Hukuku uygulamalarının yöntemini ve sonuçlarını anlar.
Yapar: İş ve işlemlerini iş hukukuna uygun ve pratik bir şekilde yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, her düzeyde görev yapan yöneticiler ile hukuk ve insan kaynakları bölümlerinde çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • İş Sözleşmesi Kurulması ve Türleri
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • Fazla Çalışma, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretleri
  • Hak Edilme Koşulları ve İspatı
  • Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
  • 270 Saat Kuralı
  • Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
 • Eşit Davranma Borcu
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu Madde 22 Uygulaması
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması
  • İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
  • İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
  • Hak Düşürücü Süre
  • 15 yıl 3600 Gün Feshi Sorunu
  • İstifa, İkale Hükümleri ve Sonuçları
  • Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
 • İhbar Tazminatı
 • Yıllık İzin Uygulamaları
 • Yeni İş Arama İzni
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Rekabet Yasağı
 • Cezai Şart ve Eğitim Gideri
  • Üçlü İş İlişkileri
  • Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisi
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davası
  • İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Genel Esaslar, Geçerli Nedene Dayanan Süreli Fesih ve Haklı Nedenle Derhal Fesih Ayrımı
  • İş Sözleşmesinin Geçerli ve Haklı Nedenle Feshinde ve Haklı Nedenle Feshinde Usul, İşverenin İspat Yükümlülüğü
   • Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi Zorunluluğu
   • Savunma ve Uyarılarda Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
   • Performans Feshinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
   • Dava Usulü ve Uygulama Sorunları
   • Geçersiz Feshin Sonuçları
   • Yargıtay’ın Fesih Usulüne ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: