Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaçlanmaktadır. Katılımcıların hergün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründeki risk yönetimi konularındaki değişliklere dair bilgi sahibi olması diğer bir amaç olarak belirlenmiştir.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Basel Standartları #SYR #Operasyonel Risk #Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Operasyonel riski tanımlar ve nasıl oluştuğunu bilir.
Anlar: Riski analiz eder ve sonuçlarını anlar ve yorumlar.
Yapar: Operasyonel risk konusunda alınması gereken tedbirleri alır. Yönetim mekanizması içerisinde riskleri analiz eder ve operasyonel riski yönetir.

HEDEF KİTLE

Eğitime şubelerde çalışan üst orta ve alt grup yöneticiler ile genel müdürlük ilgili birimlerinde çalışanlar ve şubeler ile direkt temasta olan çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Risk ve Risk Yönetimi Nedir?
 • Bankaların Karşılaştıkları Risk Çeşitleri
  • Kredi Riski
   • Şubelerde Kredi Riski ve Yönetimi
   • BDDK İç Sistem Yönetmeliği Madde 10 ile Getirdikleri
   • İşlevsel Görev Ayrımı ve Önemi
  • Piyasa Riski
   • Faiz, Likidite ve Kur Riski Nedir, Nasıl Yönetilir?
  • Operasyonel Risk ve Kaynakları
   • Teknolojik Kaynaklar
   • Dış Etkenler
   • Süreçten Kaynaklananlar     
   • Çalışanlardan Kaynaklananlar
 • Mevzuata Aykırı İşlemler
 • Yasal Kovuşturma Gerektiren Haller ve Fiiller
 • Operasyonel Riskte Şubeciler Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Zafiyetler
  • Tehlike Arz Eden Durumlar
 • Şubede Operasyonel Risk Nasıl Oluşur?
  • Riskli İşlem Türleri
  • Suçu İşleyenlerin Yapıları, İçinde Bulundukları Hal ve Psikolojileri
 • BIS ve Risk Analizindeki Gelişmeler
 • SYR ve % 8 Oranının Anlamı ve Önemi
 • BASEL I ve SYR
  • Rasyonun Hesaplama Yöntemi
  • Basel I'deki Eksiklik ve Yetersizlikler
  • Küreselleşme ve Uluslararası Piyasalardaki Değişim ve Gelişim
  • Türkiye’de 1992 ve 2002 SYR Uygulamaları
 • Piyasa Riskinin Önemi ve Hesaplama Yöntemleri
 • Basel II ve Değişen SYR 
  • Basel II’deki Uygulamanın Amaçları
  • Basel II’nin Bankacılık Sektörüne Etkileri
  • Basel II Neleri Değiştirdi?
  • Kredi Riski Hesaplamasındaki Değişiklikler
  • Basel II ve Kredi Riski
  • Müşteri Kredi Riski Ölçüm  (Rating) Modeli
  • Basel II’nin Bankacılık Sektörüne Etkileri
 • Basel III Neleri Değiştirecek?
 • Likidite Riskinin Ölçümlemesi
 • Türev Ürünler Açısından
 • Sistemik Riskin Artan Önemi ve SYR’ye Bağlantı
 • Operasyonel Risklerdeki Eksiklerin Giderilmesi
 • Krizleri Önleyici Risk Yönetimine Geçişin Getireceği Değişiklikler
  • Denetleyici ve Düzenleyici Otoriteler Açısından
  • SYR Açısından
  • Şeffaflık Açısından
 • Daha Önce Yaşanmış Bankacılık Krizleri, Sebepleri ve Sonuçları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek