Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo


foto

AMAÇ

Eğitim, katılımcılara gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan örneklerle katılımcılara aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Operasyonel Verimlilik #Raporlama ve Sunum #Kıyaslama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Rasyo kullanmanın banka içindeki analizlerde ve müşteri odaklı satış/ pazarlama stratejilerinde nasıl kullanılması gerektiğini bilir.
Anlar: Bankacılık uygulamasında yaptığı işin önemini ve ölçülebilmesini anlar.
Yapar: Rasyo kullanarak banka içi ve dışı karşılaştırmaları bir bütünlük içinde değerlendirir ve sunumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Muhasebe, kredi tahsis, mali analiz, satış ve pazarlama departmanlarında çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları
 • Bankacılıkta Kullanılan Oranlar
  • Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı
  • Likidite Riskini Ölçen veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar
  • Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar
  • Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti- Ürün Fiyatlama İlişkisi
  • Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar
  • Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar
  • Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar
  • Özkaynağa İlişkin Oranlar
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer Oranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar
  • EBITDA/ FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı, Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi
  • Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
 • Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar
  • Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış
  • Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar
  • Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler
  • Likiditeye İlişkin Oranlar
  • Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar
  • İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar
  • Büyümeye İlişkin Oranlar
  • Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması
  • İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi
  • Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar
 • Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma
 • Rasyolar ile Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: