Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini anlatmak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde sorunlar olduğunu anlama konusunda analizler yapmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço Kalemleri #Banka Bilanço Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka finansal tablolarını meydana getiren hesapların içeriğini ve finansal sonuçlara nasıl yansıdığını bilir.
Anlar: Bilançolardaki yapının hangi hesaplar incelenerek anlaşılabileceğini, bankaların gelir ve gider hesaplarındaki kompozisyonun hangi hesap hareketlerinden dolayı etkilenmekte olduğunu anlar.
Yapar: Farklı kuruluşların bilanço kalemlerini karşılaştırarak bu kuruluşların mali bünye durumunu değerlendirebilir, sektördeki rakiplerle karşılaştırmasını sağlayacak finansal analizleri yapar.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ast kadrolar ile konu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakış açısını geliştirmek isteyen birimlerde çalışan her pozisyondaki çalışanın katılımına uygundur. Eğitim klasik muhasebe mantığının dışında, bilanço inceleme ve değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup, sadece sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlar üzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenle katılımcıların muhasebe usul ve teknikleri konusunda uzman olmaları gerekmez ancak eğitim boyunca muhasebe kurallarının işleyişi yönünden mevzuat ve uygulama detaylarına girilmeyecektir.

İÇERİK

 • Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler
  • Aktif Hesaplar
  • Pasif Hesaplar
  • Gelir Gider Hesapları
  • Bilanço Dışı Hesaplar
 • Bankaların Finansal Tabloları
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu  (Kar-Zarar Tablosu )
  • Fon Akım Tablosu
  • Özkaynak Hareket Tablosu
 • Bilanço Çeşitleri
  • Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır?
  • Konsolide Olmayan Bilançolar
  • Konsolide Bilançolar
 • Bilançoda Getirili Aktifler/ Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi
 • Bilanço Analizinde Neler Yapılır?
  • Faiz Oranlarına İlişkin Analiz
  • Faize Duyarlılık Analizi
  • Vade Analizi
  • Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz
  • Yabancı Para/ TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz
  • Faiz Dışı Gelir/ Gider İlişkisinin Analizi
 • Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi
 • Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri
  • Türkiye’de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları
  • Sektör Payı Analizi
  • Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama
  • Diğer Kıyaslama Yöntemleri
 • Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri
 • Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki  Bankaların Bilanço Yapısının Karşılaştırması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: