Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmaktır. Bunun için, bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek, başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço Kalemlerini Anlama #Banka Bilanço Analizi Yapabilme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka finansal tablolarını meydana getiren hesapların içeriğini ve finansal sonuçlara nasıl yansıdığını bilir.
Anlar: Bilançolardaki sağlıklı/ sağlıksız yapının hangi hesaplar incelenerek anlaşılabileceğini, bankaların gelir ve gider hesaplarındaki kompozisyonun hangi hesap hareketlerinden dolayı etkilenmekte olduğunu anlar.
Yapar: Farklı kuruluşların bilanço kalemlerini karşılaştırarak bu kuruluşların mali bünye durumunu değerlendirebilir, sektördeki rakiplerle karşılaştırmasını sağlayacak finansal analizleri yapar.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ara kadrolar ile konu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakış açısını geliştirmek isteyen diğer birimlerde çalışan her seviyedeki çalışan katılabilir. Eğitim klasik muhasebe mantığının dışında, bilanço inceleme ve değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup, sadece sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlar üzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenle katılımcıların muhasebe usul ve teknikleri konusunda uzman olmaları gerekmez ancak eğitim boyunca muhasebe kurallarının işleyişi yönünden mevzuat ve uygulama detaylarına girilmeyecektir.

İÇERİK

 • Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler
  • Aktif Hesaplar
  • Pasif Hesaplar
  • Gelir Gider Hesapları
  • Bilanço Dışı Hesaplar
 • Bankaların Finansal Tabloları
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu  (K/Z Tablosu )
  • Fon Akım Tablosu
  • Özkaynak Hareket Tablosu
 • Bilanço Çeşitleri
  • Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır?
  • Konsolide Olmayan Bilançolar
  • Konsolide Bilançolar
 • Bilançoda Getirili Aktifler/ Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi
 • Bilanço Analizinde Neler Yapılır?
  • Faiz Oranlarına İlişkin Analiz
  • Faize Duyarlılık Analizi
  • Vade Analizi
  • Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz
  • Yabancı Para/ TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz
  • Faiz Dışı Gelir/ Gider İlişkisinin Analizi
 • Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi
 • Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri
  • Türkiye’de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları
  • Sektör Payı Analizi
  • Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama
  • Diğer Kıyaslama Yöntemleri
 • Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri
 • Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki  Bankaların Bilanço Yapısının Karşılaştırması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: