Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)


foto

AMAÇ

2012 yılından bu yana geçerli olan,Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen standartların kullanımının kavramsal boyutu ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Raporlama #İç Sistemler ve Denetim #UFRS /TFRS

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Standartları ayrıntılı olarak bilir.
Anlar: Bu standartlar ile Vergi Mevzuatı arasındaki temel benzerlik ve farklılıkları anlar, klasik muhasebe ile bugünün ve geleceğin muhasebesini karşılaştırabilir.
Yapar: Bu standartlara göre iç ve dış raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Mali işler, muhasebe, iç ve finansal kontrol bölümü çalışanları, denetçiler ve denetim gören çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kavramsal Çerçeve ve Uygulama İlkeleri
  • UMS ve UFRS Dönüşümü
  • Finansal Tablolara Yönelik Uygulama Esasları
  • Raporlamaya Yönelik Uygulama Esasları
  • Yabancı Para İşlemlere Yönelik Uygulama Esasları
  • Konsolidasyona Yönelik Uygulama Esasları
  • Ertelenmiş Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye Hesaplamaları
  • Türev İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları
  • UFRS Uygulamasında Değerleme Kavram ve Türleri
 • Ayrıntılı Uygulamalar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Özkaynak Kalemleri
  • Hazır Değerler
  • Alacaklar
  • Peşin Ödenmiş Giderler
  • Kısa ve Uzun Vadeli Mali Yatırım Araçları
  • Stoklar
  • Gelirin Mali Tablolara Yansıtılması
  • Duran Değerler ve Amortismanlar
  • Cari ve Kısa Vadeli Yükümlülük ve Taahhütler
  • Finansal Kiralama
  • Vergi Kayıtları
  • Kar Payı Hesaplamaları
  • Ara Dönem ve Kar Merkezi Raporlamaları
  • Konsolidasyon İlke ve Uygulamaları
  • Yabancı Para İşlemler
  • Şerefiye Hesaplaması
  • Kapsamlı Bir UFRS Monografi Çözümü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: