Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)


foto

AMAÇ

21. Yüzyılın muhasebesi UFRS`dir Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Eğitim bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Raporlama ve Sunum #İç Sistemler ve Denetim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Standartların çalıştıkları bankalar ile müşterilerinde nasıl uygulanacağını bilir.
Anlar: Bu Standartlar ile vergi mevzuatı arasındaki temel benzerlik ve farklılıkları anlar, klasik muhasebe ile bugünün ve geleceğin muhasebesini karşılaştırabilir.
Yapar: Bu Standartlara göre iç ve dış raporlamayı yapar.

HEDEF KİTLE

Banka muhasebe, iç ve finansal kontrol bölümü elemanları, müfettişler ve denetime muhatip olabilecek diğer banka elemanları katılabilir.

İÇERİK

 • Kavramsal Çerçeve ve Uygulama İlkeleri / Standartları
  • Tarihsel Gelişimi ve Önem Kazanması, UMS ve UFRS Dönüşümü
  • Finansal Tablolara Yönelik Uygulama Esasları
  • Raporlamaya Yönelik Uygulama Esasları
  • Yabancı Para İşlemlere Yönelik Uygulama Esasları
  • Konsolidasyona Yönelik Uygulama Esasları
  • Ertelenmiş Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye Hesaplamaları
  • Türev İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları
  • UFRS Uygulamasında Değerleme Kavram ve Türleri
 • Ayrıntılı Uygulamalar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Özkaynak Kalemleri
  • Hazır Değerler
  • Alacaklar
  • Peşin Ödenmiş Giderler
  • Kısa ve Uzun Vadeli Mali Yatırım Araçları
  • Stoklar
  • Gelirin Mali Tablolara Yansıtılması
  • Duran Değerler ve Amortismanlar
  • Cari ve Kısa Vadeli Yükümlülük ve Taahhütler
  • Finansal Kiralama
  • Vergi Kayıtları
  • Kar Payı Hesaplamaları
  • Ara Dönem ve Kar Merkezi Raporlamaları
  • Konsolidasyon İlke ve Uygulamaları
  • Yabancı Para İşlemler
  • Şerefiye Hesaplaması
  • Kapsamlı Bir UFRS Monografi Çözümü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Gücel Mali Tablo Analizi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: