Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar


foto

AMAÇ

5411 sy. Bankacılık Yasası ve onunla ilişkili yayınlanmış çeşitli tebliğ, yönetmelik ve genelgelerin, getirdiği kontrol, sınırlama ve yaptırımların açıklanması, bunlar arasındaki ilişkiler, neler yapılması gerektiğinin örnekler ile anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata Hakimiyet #Yasal Otorite Yaptırımlarına Uyum Sağlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir.
Anlar: İç prosedürlerin bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar.
Yapar: İç prosedürlere tam uyum sağlar.

HEDEF KİTLE

Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi kurarak tüm resmi görmek isteyen üst yöneticiler, ara kademe yöneticiler ve yönetici adayları ve konuya ilgi ve ihtiyaç duyan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacılık Sistemini Düzenleyen Yasal Çerçeve ve İlgili Kurumlar
 • Bankacılık Yasası’nın Getirdiği Düzenlemeler, Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu Önemli Maddeler
 • Yasanın Tanımlamış Olduğu Suçlar ve Ceza Yaptırımları Hakkında Genel Bilgiler
 • Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt, Kontrol ve Koruyucu Hükümler
  • Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması
  • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik
  • Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik
  • Yabancı Para Net Genel Pozisyon/ Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması
  • Bankaların Likidite Yeterliliğinin Yönetilmesi ve Ölçülmesine İlişkin Kurallar
  • Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik
  • Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
  • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Yönetim Beyanı
  • İç Sistemler Kapsamında İç Denetim, İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Faaliyetleri
  • Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik (İSEDES)
  • Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar
  • İyi Uygulama Rehberleri
 • Bankacılık Kanununun Kredi İşlemlerine İlişkin Maddeleri ve Krediler Yönetmeliği
 • Kredi Karşılıkları Uygulamaları ve TFRS 9 Uygulamaları Hakkında Genel Bilgiler
 • Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat
 • Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat
 • Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri