Foto

Şemsi Barış Özçelik

Eğitmen

Doç. Dr., Bilkent Ü. Hukuk Fak.


Akademik Eğitim

-    Doktora, Özel Hukuk (Medenî Hukuk) Ankara Üniversitesİ

-    Yüksek Lisans, Özel Hukuk (Medenî Hukuk), Ankara Üniversitesi

-    Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Başlıca Yayınları

-   Artificial Intelligence and Prohibition of Discrimination from the Perspective of Private Law, Chapter 9, in: Algorithmic Discrimination and Ethical Perspective of Artificial Intelligence, Ed. Kılıç, M./Bozkus Kahyaoglu, S.; Springer, 2023. 

-  Locating Online Platforms in the Right Place: Between the Digital Services Act and the Liability Law, Journal of European Consumer and Market Law, 2022/4. (Cemre Polat ile birlikte ortak makale). 

- Ödeme Hizmeti Sözleşmesi, Prof. Dr. Zühtü Aytaç’a Armağan, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2022, s. 690-715. Yayım Tarihi: 9 Aralık 2022. (Duygu Erdem ile ortak makale). 
-    Civil Liability Regime for Artificial Intelligence: A Critical Analysis of European Parliament’s Proposal for a Regulation, The European Legal Forum, Issue 5-6 2021, s. 93-100.
-    Use of AI-Based Technologies in International Commercial Arbitration, European Journal of Law and Technology, Vol. 12. No. 1, s. 1-22 (Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik ile ortak makale)
-    Yapay Zekanın Veri Koruma, Sorumluluk ve Fikri Mülkiyet Açısından Ortaya Çıkardığı Hukukî Gereksinimler, Adalet Dergisi, Sayı: 66, (2021/I), s. 87-116. 
-    Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi, Lexpera Blog, 20.04.2020. 
-    Motorlu Araç Mülkiyetinin Yetkisiz Kimseden Devralınması ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 68 Sayı:4, (Aralık 2019) s. 841-861. 
-    Fiili Taksim Halinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılamayacağı Yönündeki Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2019, Sayı:141 (Mart- Nisan 2019), s. 253-264.  
-    Tüketicinin Kullandığı Dönme Hakkı Yerine Bedel İndirimine Karar Verilebilir Mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 7.6.2017 Tarihli ve E. 2017/13-653, K. 2017/1085 Sayılı Kararı Üzerine Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2018, Sayı: 135 (Mart- Nisan 2018), s. 309-318. 
-    İpoteğin Alacağa Bağlılığı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt: XXXIII, Sayı: 4 (Aralık 2017), s. 155-188.
-    Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönülmesi, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı: 168 (Aralık 2017), s. 58-59. 
-    Türk Borçlar Kanunu’na Göre Konaklama Yeri İşletenin Konaklayanın Eşyasının Yok Olması, Zarar Görmesi veya Çalınmasından Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayısı, Yıl: 2016, Cilt: 22, Sayı: 3, s. 2283- 2304. 
-    Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Mücbir Sebepler ve Sonuçları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 123 (2), (Mart 2016), s. 303-324.
-    6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Taşınmazlarda Ayıptan Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 64, Sayı: 4, (Aralık 2015), s. 1161-1188.
-    5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 6537 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2015, C. XIX, Sayı:1 (Ocak 2015), s. 53-76.
-    Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukukî İmkânsızlık ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 63, Sayı: 3 (Eylül 2014), s. 569-621.
-    Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:67, Sayı:2 (Bahar 2009), s. 20-28.
 

Şimdiki Görevi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Yönetim Kurulu Üyesi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Hukuk ve Etik Çalışma Grubu Üyesi, Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) Uzmanı