Foto

Pınar Çağlayan Aksoy

Eğitmen

Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi


Akademik Eğitim

Medeni hukuk, borçlar hukuku, uluslararası satım hukuku ve hukuk teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Pınar Çağlayan Aksoy, doktorasını 2015’te Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne doktor öğretim üyesi olarak katılmadan önce Max-Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürütmüş, Ankara Üniversitesi’nin öğretim kadrosunda yer almıştır. European Law Institute, University of Zurich Blockchain Center, Blockchain Türkiye ve İstanbul Blockchain Women gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde hukuk teknolojileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir. "Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini" ve "Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları" başlıklı kitapların yazarıdır.

Başlıca Yayınları

Kitaplar Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları (“Formation and Validity of Smart Contracts”), İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, Şubat 2021. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini (“Compensation of Pure Economic Loss with Regard to Unlawfulness and Immorality”), İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, Mart 2016. Pınar Çağlayan Aksoy.   Editörlük Çocuk Haklarına Yönelik Güncel Yargı Kararları, Cilt-2 Yargıtay & Danıştay, Ankara: TBB Yayınevi, April 2021.  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi (“Commentary on the Convention on the Contracts for the International Sales of Goods”), Ankara: Oniki Levha Yayıncılık, Mart 2015.    Makaleler ve Raporlar  “Akıllı Sözleşme Raporu” Blockchain Türkiye Platformu, Temmuz 2021. “NFTs and copyright: challenges and opportunities”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Published: 21 June 2021 (Pınar Çağlayan Aksoy/ Zehra Özkan)  “İsviçre Federal Mahkemesi’nin 11.12.2017 Tarihli Kararı Işığında Sözlü Vasiyetnamenin Koşulları Hakkında Bir Değerlendirme", Yargıtay Dergisi, Vol. 44, Issue 4, October 2018, Pınar Çağlayan Aksoy.  “Asgari Alım Taahüdü İçeren Bayilik Sözleşmelerinde Cezai Şart- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.01.2013 Tarihli Karari Üzerine Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Vol. 131, 2017, 261-294. Pınar Çağlayan Aksoy. “İade İmkansızlığının Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkına Etkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. 33, 2017, 179-258.  “Sebepsiz Zenginleşme Hukukunda İade Talebinde Bulunulmasını Engelleyen TBK Madde 81 Hükmü Üzerine Bir İnceleme” , Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. 31, No. 4, December 2015, 131-180. Pınar Çağlayan Aksoy. “Meslek Edinilmiş Ödünç İş İlişkisi ile İlgili Yargıtay Kararının İncelenmesi” Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Vol. 12, No. 45, 2015, 185-216. Pınar Çağlayan Aksoy/ Orhan Ersun Civan.  “Avrupa Birliği Yönergeleri ve Alman Hukukundaki Deneyimler Işığında Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (TTK m. 1530)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. 27, No. 2, 2011, 173-246. Pınar Çağlayan Aksoy.  “AB ve Türk Rekabet Hukukunda Para Cezalarına İlişkin Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Nedenler, Rekabet Forumu, No 37, 2008. Gönenç Gürkaynak/ Yelda Ürey/ Pınar Çağlayan Aksoy.    

Şimdiki Görevi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi