Eylül - Aralık 2018 dönemine ait 32 adet yeni seminer eklendi.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlik Rolüm

Eğitimin amacı, yeni yönetici olmuş çalışanların yöneticilikteki ilk dönemlerinde yaşadıkları temel duyguları ve zorlukları fark etmelerini ve doğru yaklaşımlarla bu süreci çok daha verimli ve etkin yönetmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı, ileri excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Ekonomi Politikaları

Bu eğitimde genelde ekonomi politikaları özelde makro ekonomik politikaların teorik ve pratik temelleri ele alınmaktadır. Bu eğitim sonucunda katılımcılar ekonomi politikalarının nasıl tasarlandığını / uygulandığını ve bankaları etkilediği kanalları daha yakından öğrenmiş olacaktır. Eğitim ekonomi eğitimi almamış olan veya almış olup bilgilerini tazelemek ve pratikte duydukları bilgilerin teorik çerçeve konusunda daha derin bilgiye sahip olmak bankacılar açısından idealdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Geliştirme Analitiği

Eğitimin amacı, iş geliştirme kavramına farklı yönleriyle yaklaşarak kavramın ne olduğu nerelerde karşımıza çıkabileceği nasıl yönetilebileceği üzerinde bilgiler vermek, iş analitiği kavramını tanımlamak, türleri hakkında bilgi vermek ve iş geliştirme için iş analitiğinden nasıl yararlanılabileceğini gerçek uygulamalar üzerinden aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlik Stilleri

Bu eğitim, katılımcıların kendi liderlik tarzları ile ilgili farkındalıklarını arttırarak; hayatın tüm kesitlerinde davranışsal dönüşüm gerçekleştirmelerini hedefler. Liderlik literatüründe yaygın olarak karşımıza çıkan bilimsel modellerin katılımcılardaki karşılığının ne olduğunu yaşantısal aktivitelerle vurgulayarak anlamalarını ön planda tutar. Dünyada yaygın kabul gören dönüştürücü liderlik modeli (Bass & Avolio, 2003) yanında kültüre özgü ve kişilik özelliklerimizin de etkisiyle ortaya çıkan liderlik stillerinin neler olduğunu öğrenmeyi amaçlar. Katılımcının liderlik tarzının belirlenmesi, güçlü yönlerin vurgulanması ve yeni nesil iş gücüne nasıl liderlik edebileceklerinin püf noktaları üzerinde durulacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Etkili İletişim ve İkna

İş hayatında etkili iletişim kurmak, farklı bakış açılarını geliştirmek, karşısındakini anlayarak etkileme ve ikna etmek isteyen tüm profesyonel çalışanlar için planlanan bu eğitimde; etki yaratmak, proaktif olmak, insanı anlama aracı olarak kullanılan transaksiyonel analiz yöntemi, iletişim ve beden dili konularında örnekler ve uygulamalarla interaktif bir ortam sunulmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yetenek Yönetiminde İnsan Analitiği Uygulamaları - PEOPLE ANALYTICS IN ACTION / TALENT MANAGEMENT

Eğitimin amacı; kurumların, çalışanlarına ilişkin kararları veri ve analizlere dayalı modellerle almalarını destekleyen insan kaynakları yönetim modellerini tanımak ve örnek uygulamaları inceleyip birlikte tasarım fikirleri geliştirmektir. İnsan Kaynakları Fonksiyonu’nun veri bazlı çalışan bir “Gelecek Tasarımcısı” olması için atılması gereken adımlardan biridir. Yetenek Analitiği Atölyesi, kurumların gelecek tasarımlarının davranışsal analitik modellerle tanımlanması, bu öngörülen senaryolarda kurumu ileriye taşıyacak özellikteki çalışanların seçilmesi, işe alımı, izlenmesi, ve desteklenmesinde “insan analitiği” çözüm ve uygulamalarının rolüne odaklanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Banka Fiyatlama Oyunu

Eğitimde katılımcıların; fiyat-pazar payı-spread-kar arasındaki ilişkiyi daha iyi yorumlayarak yönetebilmeleri, fiyat ile gerçek maliyet/getiri arasındaki farkı hesaplama becerisini kullanarak müşteriye alternatif fiyat teklifleri sunabilmeleri, paket/proje fiyatlaması yapabilmeleri, kar ve karlılık anlamında kişisel/takım performansını maksimize edebilmek için, transfer fiyatları ve kendi piyasasındaki fiyatlar arasındaki ilişkiyi yorumlayıp, buna uygun iş planı oluşturabilmeleri, piyasadaki kredi ve mevduat fiyatlarını belirleyen genel unsurları irdeleyerek, fiyat değişimlerinin neden kaynaklandığını anlayıp, yorumlayabilmeleri, genel kredi randımanını artırmaya yönelik riske ve teminata bağlı fiyatlama yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Uzlaşma Becerileri

Eğitimin amacı, uzun ve verimli ilişkiler geliştirebilmek için kazan-kazan odaklı bir yaklaşımı benimseyerek ilişkinin tüm taraflarının kendilerini mutlu ve kazançlı hissedecekleri sonuçlar üretebilmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blockchain Atölyesi

Eğitim, gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, "token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchain`in ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi, laboratuvar çalışmaları ile bu teknolojiyi deneyimlemeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  NLP ile Etkin İletişim ve Yüksek Performans Atölyesi

Eğitimin amacı, önce beynin çalışma yapısını tanımak sonra bilinç & bilinçdışı çalışma sistemini farkederek istediğimiz değişiklikleri yapabilme becerileri/modelleri kazanmaktır. NLP, insanın “kendisinin en iyi versiyonu olabilme” sanatıdır. İçsel ve dışsal başarının dengeli bir biçimde yaşam sanatına dönüştürülmesidir. Bilinçaltı, modellerle çalışır. NLP bir modellemedir. NLP yöntemleri ile yaşamınızda "ne istediğinizi" fark edebilir buna göre inşa etmek için kullanılan araçları tanır, hayatınızda uygulayabilir hale getirebilir ve dilediğiniz takdirde “bir üst versiyonunuzu” deneyimleyebilirsiniz.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kültürel Değerlerin Karar Alma Sürecindeki Etkileri

Eğitimin amacı katılımcıların birlikte çalışırken kültür ve anlayış farklılıklarından dolayı ortaya çıkabilecek yanlış anlamaları minimuma indirmektir. Katılımcıların proaktif bir şekilde kültür farklılığını yönetmelerini sağlamak ve kendi kültürel geçmişlerinin altında yatan normlar değerler inançlar ve varsayımların farkına varmasını sağlamak ve bunların karar verme süreçlerinde ne derece etkin olabildiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktır. Kültür ve kültürel değerlerimizin insan yönetimi ve karar verme süreçlerine etkisi üzerine olan bu eğitim, anlayış farklılıklarının yönetimine ve yöneticilerin kültürü dönüştürmedeki rolüne ve hayatın tüm alanlarında karar alma süreçlerine etkisini farketmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kredi Komitesi İkna ve Müzakere Teknikleri

Eğitim, şubelerde kredi teklifi hazırlayan pazarlama çalışanlarının müşterilerini etkin anlatma ve raporlarını savunma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde, mali analiz -kredi analiz raporu hazırlayan çalışanların, raporu hazırlama ve kredi komitesi nezdinde savunma aşamalarında dikkat etmeleri gereken noktalar irdelenecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finans Oyunu

Oyun simülasyon ortamında şirket yönetimine yönelik alınan kararlar ile, işletme sermayesi ihtiyacı, karlılık, borçluluk, likidite ve risklerin ortaya çıkış süreçleri ve sonuçların bilanço/gelir tablosu/rasyolara yansıması deneyimlenmektedir. Katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik, finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kurumiçi Girişimcilik

Eğitimde, kurumları geleceğe taşıyacak yenilikliklerin yönetiminin nasıl gerçekleşeceğini ve şirket içerisinde, inovasyon odaklı bir kültürün nasıl oluşturulabileceğine yönelik yöntemleri, metodları ve başarılı örnekleri paylaşmak; inovasyon konusunda bir farkındalık yarat-mak ve sürdürülebilir inovasyon kültürü, sistematiği oluşturmak için yapılması gerekenleri belirtmek amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finans Simülasyonu

Şirketlerin karşılaşması olası farklı durumlar üzerinden, uzun/kısa vadeli kredi ihtiyacı oluşumu, risklerin ortaya çıkış süreci/etkileri, bilanço/gelir tablosu/rasyolardaki değişimler deneyimlenmektedir. Eğitimde katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik, finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Excel`de Finansal Simülasyon ve Modelleme

Eğitim, genel olarak temel seviyede simülasyon ve modelleme kavramlarını finans açısından değerlendirmektedir. Excel kullanımıyla temel finansal analitikleri kurgulayarak ilgili simülasyonların oluşturulmasında yararlanılabilecek formülleri aktarmayı, finansal yönetim ve yatırım projeleri konularında uygulanabilecek simülasyonları öğretmeyi amaçlamaktadır. Uygulama temelli bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İletişim İle Güçlü Bir Hayat

Eğitimin amacı, çalışanların birbirlerini ve yöneticilerini önyargısız tanımasını ve doğru anlamasını sağlamak, kendi aralarında daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası kopuklukları ve çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum içi verimi arttırmaktır. İletişim eğitimi sayesinde, öncelikle kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. Başkaları ile iletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. İletişimdeki sizi sınırlayan yaklaşımlarınızın farkına varmış olacaksınız. Olası iletişim kaynaklı kopuklukların önüne geçebileceksiniz. İletişim eksikliğinden kaynaklı aksaklıkların, alınganlıkların ve kırgınlıkların önüne geçebilme şansınız olacak.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlik ve Müzik (Müzik Bir Mercektir)

Müzikli bir sohbet olarak yapılandırılan ve Müzik yaratıcı mıdır? Dönüştürebilir mi? Bunu anlamak dijital bir dünyada ne işimize yarar? Bir şef bir lidere yol gösterebilir mi? sorularına cevap arayan bu eğitimin amacı; katılımcılara durumsal ve duygusal ortak akla artistik üretim süreçleri ile ulaşmanın ipuçlarını vermektir.