Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Piyasalarda Ekonomik Modelleme

Merkez Bankası ve bankacılık kararları ulusal ve global birçok faktöre dinamik bir yapıda bağlıdır. Bu bağlılığın modellenmesi, analiz edilmesi ve ileriyi öngörme kapsamında politikalar oluşturulması bu eğitimin amacını oluşturur. Finansal piyasa getirilerinin kendi ve sektör riski yanında, uluslararası risklerle etkileşiminin modellenmesi ve içeriğinde tüm ekonomik bağlantılarının sayısal olarak ifade edilmesi, yatırımlarda en büyük yardımcı niteliğinde olacaktır. Piyasalardaki kırılma, kriz ve yayılma (spillover, contagion), FED faiz kararlarının sayısal etkileri (olasılık haberleriyle), makro ve mikroekonomik faktörlerin finansal piyasa ve bankacılığı ne kadar etkilediği gibi geniş görünüm, ayrıntılı ve sayısal olarak analiz edilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Seminerin amacı, katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusu katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili departmanlarda çalışanların uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı Portföy Yönetimi Teknikleri

Eğitimde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama-varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle etkin sınır çerçevesinde uygulamalı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları oluşturulmaktadır. Eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında bankacıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Davranışsal Finans

Bu seminerde "Davranışsal Finans" disiplinin temelleri tartışılacaktır. Bu yolla; yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları irdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi

Gerek şubede çalışan yöneticiler ve gerekse şubeler ile devamlı temasta bulunan çalışanlarda öncelikle operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaç olarak seçilmiştir. Özellikle şubede çalışan her kademedeki yöneticinin her gün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründe risk yönetimindeki değişliklere dair bilgi sahibi olması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yenilenen risk yönetimi modelleri konusunda banka ve müşteri tarafında hangi değişikliklerin ve bu değişikliklerden nasıl etkilenildiği hakkında bilgi edinilmesi bir diğer amaç olarak saptanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yönetimi ( Aktif-Pasif Yönetimi ) Simülasyonu

Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun simüle eden uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Seminer, bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Bankacılık faliyetlerine aktif pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Program, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansçılar İçin Finansal Okur-Yazarlık

Değişen dünya dinamikleri ve Türkiye’nin uluslararası piyasalara artan entegrasyonu nedeniyle finansal piyasaların işleyişine hakimiyet tüm bankacılık ve fnans sektörü çalışanları için hayati önem taşıyor. Eğitimin amacı, finans piyasası ve bankacılık sektörü çalışanlarının piyasa dinamiklerini özümsemesini sağlamak ve bunu işle ilgili kararlarına yansıtabilmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mali Veri Dedikleri….

Mali veri analizi söz konusu olduğunda sadece Bilanço ve Gelir Tablosu akla gelmektedir. Aslında Bilanço ve Gelir Tablosu Mizan` nın bir özeti niteliğindeki tablolardır. Bu seminerimizde, Mizan analizine ağırlık vererek firmanın faaliyetleri hakkında maksimum bilgiye ulaşarak, mizan yardımı ile bilanço ve gelir tablosunun yatay, dikey ve rasyo analizlerini yapmak, Karşılıklı çalışan hesapları irdeleyerek firmaya sorulması gereken konuları tespit etmek ve kredi tesis süreçlerini kısaltması hedeflenmektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Banka Fiyatlama Oyunu

Eğitimde katılımcıların; fiyat-pazar payı-spread-kar arasındaki ilişkiyi daha iyi yorumlayarak yönetebilmeleri, fiyat ile gerçek maliyet/getiri arasındaki farkı hesaplama becerisini kullanarak müşteriye alternatif fiyat teklifleri sunabilmeleri, paket/proje fiyatlaması yapabilmeleri, kar ve karlılık anlamında kişisel/takım performansını maksimize edebilmek için, transfer fiyatları ve kendi piyasasındaki fiyatlar arasındaki ilişkiyi yorumlayıp, buna uygun iş planı oluşturabilmeleri, piyasadaki kredi ve mevduat fiyatlarını belirleyen genel unsurları irdeleyerek, fiyat değişimlerinin neden kaynaklandığını anlayıp, yorumlayabilmeleri, genel kredi randımanını artırmaya yönelik riske ve teminata bağlı fiyatlama yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılar İçin Risk ve Sermaye Yönetimi Eğitimi

Eğitimin, risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak kariyer gruplarının bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari çerçevesinde riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarına ve bankalarda verimli ve etkin bir risk yönetim sisteminin kurulmasına hizmet etmesi hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Seminer, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Program, güncel medyada yer alan piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hangi piyasa ve ekonomi gelişme koşulunda, hangi yatırım ürününün yatırımcılar için karlı olacağını analiz etmelerini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

2019 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları

Küresel finansal piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde; yurtiçi tasarrufların yetersizliği nedeniyle, ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklarla çalışan Türk Bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yurt içi finansal piyasaların da dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Böyle dönemlerde; küresel ekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve kamu kesimi gelişmelerinin finansal istikrar üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu programda; 2018 yılı içinde, küresel ve yurt içi makroekonomik görünümün yanı sıra, önemli merkez bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenerek bu gelişmelerin Türk Banka Bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme

Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmak; bunun için : bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolar üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp, çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finans Oyunu

Oyun simülasyon ortamında şirket yönetimine yönelik alınan kararlar ile, işletme sermayesi ihtiyacı, karlılık, borçluluk, likidite ve risklerin ortaya çıkış süreçleri ve sonuçların bilanço/gelir tablosu/rasyolara yansıması deneyimlenmektedir. Katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik, finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Basel I-II-2,5-III-IV Düzenlemeleri ve Ekonomi Reel Sektör - Bankalar Üzerindeki Etkileri

Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmek ve Basel`in şekillendirdiği finansal ekosistemin yeni koşullarını bankacıların anlamasını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi

Bu seminer ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve basel kriterlerine uyumun incelenmesi detaylı incelenecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz

Ekonomideki değişkenler sektörleri, sektörlerdeki değişkenler de işletmelerin finansal yapılarını yakından etkiler. İşletmelerin başarısızlık nedenleri incelendiğinde en önemli sorunlardan birisinin de nakit sıkıntısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu programla katılımcılara; işletmelerin nakit ve nakit benzeri değerleri yaratmadaki yeteneğinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sektörel değişimlerin işletmelerin finansal tablolarında soruna yol açmadan nasıl yönetilmesi gerektiği konularında bilgi aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finans Simülasyonu

Şirketlerin karşılaşması olası farklı durumlar üzerinden, uzun/kısa vadeli kredi ihtiyacı oluşumu, risklerin ortaya çıkış süreci/etkileri, bilanço/gelir tablosu/rasyolardaki değişimler deneyimlenmektedir. Eğitimde katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik, finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Excel`de Finansal Simülasyon ve Modelleme

Eğitim, genel olarak temel seviyede simülasyon ve modelleme kavramlarını finans açısından değerlendirmektedir. Excel kullanımıyla temel finansal analitikleri kurgulayarak ilgili simülasyonların oluşturulmasında yararlanılabilecek formülleri aktarmayı, finansal yönetim ve yatırım projeleri konularında uygulanabilecek simülasyonları öğretmeyi amaçlamaktadır. Uygulama temelli bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasa Riskinde Stres Testi ve Senaryo Analizleri

Seminerde risk yönetimi, ölçüm yöntemleri, stress testi ve senaryo analizlerine ilişkin kavramlar bütün yönleri ile ele alınacaktır. Risk yönetiminde Stres testi ve senaryo analizlerine ilişkin yöntemler, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Hangi pozisyonlar riske maruzdur? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Stres testi ve Senaryo analizleri nasıl dizayn edilir. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı riskler stress testi mantığı ile daha iyi irdelenebilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Seminerin amacı, kurum içinde farklı görev tanımları ile çalışanlar için bankaların finansal kararları ve sonuçları, finansal bilgi sistemleri ile risk yönetimi işlevlerinin ve nasıl çalıştığının yanı sıra çeşitli finansal analiz yöntemlerini öğreterek, kişilere bu konuların mevcut görev tanımları ile koordinasyonunu sağlamaları, algı, empati, vizyon ve öngörü yeteneklerini geliştirmeleri konusunda katkıda bulunmaktır.