Foto
DETAYLI BİLGİ

Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi

Gerek şubede çalışan yöneticiler ve gerekse şubeler ile devamlı temasta bulunan çalışanlarda öncelikle operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaç olarak seçilmiştir. Özellikle şubede çalışan her kademedeki yöneticinin her gün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründe risk yönetimindeki değişliklere dair bilgi sahibi olması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yenilenen risk yönetimi modelleri konusunda banka ve müşteri tarafında hangi değişikliklerin ve bu değişikliklerden nasıl etkilenildiği hakkında bilgi edinilmesi bir diğer amaç olarak saptanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

2018 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları

Küresel finansal piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde; yurtiçi tasarrufların yetersizliği nedeniyle, ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklarla çalışan Türk Bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yurt içi finansal piyasaların da dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Böyle dönemlerde; küresel ekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve kamu kesimi gelişmelerinin finansal istikrar üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu programda; 2018 yılı içinde, küresel ve yurt içi makroekonomik görünümün yanı sıra, önemli merkez bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenerek bu gelişmelerin Türk Banka Bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Banka ve Finansal Kurumların,Uluslararası Piyasalardan Kullandıkları, Kısa Ve Uzun Vadeli Krediler/Finansman Yöntemleri

Eğitimin amacı katılımcılara, banka ve diğer finansal kuruluşlarımızın (finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, forfaiting; mortgage; kredi kartı şirketleri gibi) uluslararası finansal piyasalardan temin ettikleri/edebilecekleri kısa ve uzun vadeli krediler hakkında bilgi vermek, bu kredilerin süreçleri, organize edilmeleri, maliyetleri ve bu kurumlarımıza sağladıkları rekabetçi avantajlar hakkında analiz ve değerlendirmeleri yapmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz

Ekonomideki değişkenler sektörleri, sektörlerdeki değişkenler de işletmelerin finansal yapılarını yakından etkiler. İşletmelerin başarısızlık nedenleri incelendiğinde en önemli sorunlardan birisinin de nakit sıkıntısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu programla katılımcılara; işletmelerin nakit ve nakit benzeri değerleri yaratmadaki yeteneğinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sektörel değişimlerin işletmelerin finansal tablolarında soruna yol açmadan nasıl yönetilmesi gerektiği konularında bilgi aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finansal Piyasalarda Ekonomik Modelleme

Merkez Bankası ve bankacılık kararları ulusal ve global birçok faktöre dinamik bir yapıda bağlıdır. Bu bağlılığın modellenmesi, analiz edilmesi ve ileriyi öngörme kapsamında politikalar oluşturulması bu eğitimin amacını oluşturur. Finansal piyasa getirilerinin kendi ve sektör riski yanında, uluslararası risklerle etkileşiminin modellenmesi ve içeriğinde tüm ekonomik bağlantılarının sayısal olarak ifade edilmesi, yatırımlarda en büyük yardımcı niteliğinde olacaktır. Piyasalardaki kırılma, kriz ve yayılma (spillover, contagion), FED faiz kararlarının sayısal etkileri (olasılık haberleriyle), makro ve mikroekonomik faktörlerin finansal piyasa ve bankacılığı ne kadar etkilediği gibi geniş görünüm, ayrıntılı ve sayısal olarak analiz edilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili departmanlarda çalışanların uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Davranışsal Finans

Bu seminerde "Davranışsal Finans" disiplinin temelleri tartışılacaktır. Bu yolla; yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları irdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finansçılar İçin Finansal Okur-Yazarlık

Değişen dünya dinamikleri ve Türkiye’nin uluslararası piyasalara artan entegrasyonu nedeniyle finansal piyasaların işleyişine hakimiyet tüm bankacılık ve fnans sektörü çalışanları için hayati önem taşıyor. Eğitimin amacı, finans piyasası ve bankacılık sektörü çalışanlarının piyasa dinamiklerini özümsemesini sağlamak ve bunu işle ilgili kararlarına yansıtabilmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme

Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmak; bunun için : bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolar üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp, çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Seminerin amacı, katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusu katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Risk Odaklı İç Denetim

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerle mümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşm biçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Basel I-II-2,5-III-IV Düzenlemeleri ve Ekonomi Reel Sektör - Bankalar Üzerindeki Etkileri

Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmek ve Basel`in şekillendirdiği finansal ekosistemin yeni koşullarını bankacıların anlamasını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri, erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve bazı önemli kurumların bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Uygulamalı Portföy Yönetimi Teknikleri

Eğitimde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama-varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle etkin sınır çerçevesinde uygulamalı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları oluşturulmaktadır. Eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında bankacıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Şirket Mizanlarından Bilanço Çıkarma Ve Şirket Bilançolarını Konsolide Etme Teknikleri

Bilindiği üzere bankalarda kredilendirme sürecinde en fazla sıkıntı çekilen konulardan birisi ara mizanlardan bilanço çıkarma tekniğinin bilinmemesi, diğeri şirket bilançolarının konsolide edilme teknikleri konusunda görülen bilgi eksikliğidir. Bu eğitimde; katılımcıların şirket mizanlarını daha yakından tanımaları, yıl içinde dokuz ay boyunca kredi analizi için kullanacakları mizanlardan bilançoya ulaşma tekniğini öğrenmeleri, holdinglere bağlı şirketlerde bilançoların konsolide edilmesindeki teknikler konusunda bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Şirket Değerleme: Vak`alar ve Excel Uygulamaları

Seminerin amacı, banka çalışanlarına bir şirketin değerini arttırmada finansal yönetimin önemini anlatabilmektir. Bankaların krediler bölümlerinde çalışanlar için bir işletmenin kredi değerliliğinin belirlenmesi yanında, orta vadeli kredi analizlerinde şirketlerin değer yaratma güçlerinin ortaya çıkartılmasında fayda sağlamak amaçlanmıştır. Bankaların kurumsal finans bölümlerinde çalışanların şirket değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve şirket değerini etkileyen faktörlerin analizlerini etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlamak da hedefler arasında yer almaktadır. Seminerin bir diğer amacı da, teftiş bölümlerinde çalışan banka personelinin ileride krediler, kurumsal finans gibi bölümlere geçtiklerinde kredi değerliliği, orta vadeli kredi analizi ve şirket değerleme hakkında fikir sahibi olabilmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Seminer, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Program, güncel medyada yer alan piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hangi piyasa ve ekonomi gelişme koşulunda, hangi yatırım ürününün yatırımcılar için karlı olacağını analiz etmelerini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kredi Türevleri

Yaşanan son küresel finans krizi, bankacılık sisteminin karşı karşıya kaldığı en önemli risklerin başında kredi riskinin olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Söz konusu riskin yönetiminde vadeli piyasalar ve türev ürünler beraberinde getirdiği riskler ile birlikte tartışma konusudur. Seminerin amacı, bu doğrultuda giderek önem kazanan CDS ve diğer kredi türevlerini genel olarak tanıtmak ve konuyu ülkemiz açısından öz olarak değerlemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılığa Analitik Bakış

Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finans sistemine dair makro vizyon kazandırmaktır. İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, performans kriterleri, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünya uygulamaları bulunmaktadır. Seminerde Türkiye bankacılık sisteminin dünya ve AB bankacılık sistemleri ile karşılaştırılması, mevcut durum saptaması ve gelecek tahminleri de tartışılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yönetimi ( Aktif-Pasif Yönetimi ) Simülasyonu

Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun simüle eden uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Seminer, bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Bankacılık faliyetlerine aktif pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Program, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.