Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasa Riskinde Stres Testi ve Senaryo Analizleri

Seminerde risk yönetimi, ölçüm yöntemleri, stress testi ve senaryo analizlerine ilişkin kavramlar bütün yönleri ile ele alınacaktır. Risk yönetiminde Stres testi ve senaryo analizlerine ilişkin yöntemler, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Hangi pozisyonlar riske maruzdur? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Stres testi ve Senaryo analizleri nasıl dizayn edilir. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı riskler stress testi mantığı ile daha iyi irdelenebilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği

Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili departmanlarda çalışanların uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Türev Ürünler Satış Atölyesi

Seminerin amacı piyasada bulunan türev ve türevlerle yapılandırılan finansal ürünlerin bilinmesi gereken ürün özelliklerini vurgulamak, risk/getiri karşılaştırmalarına dikkat çekmek ve risk profiline uygun müşterilere satış sürecini kolaylaştırıcı etkenleri örneklerle aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Seminer, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Program, güncel medyada yer alan piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hangi piyasa ve ekonomi gelişme koşulunda, hangi yatırım ürününün yatırımcılar için karlı olacağını analiz etmelerini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Seminerin amacı, katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusu katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Basel I-II-2,5-III-IV Düzenlemeleri ve Ekonomi Reel Sektör - Bankalar Üzerindeki Etkileri

Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmek ve Basel`in şekillendirdiği finansal ekosistemin yeni koşullarını bankacıların anlamasını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Aktif Pasif Yönetimi ve Banka Stratejisi

Global piyasalarda artan belirsizlik/volatilite ve değişen regülasyon, aktif - pasif yönetim süreçlerin genişlemesi ve derinleşmesi gereksimini doğurdu. Bilanço Yönetimindeki temel taşlar olan likidite ve faiz riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesinin önemini arttırmaktadır. Seminerde Basel III ile gündeme gelen yeni tanımları kapsayarak bilançonun ve bankanın stratejisinde piyasa risklerinin yönetilmesinin temel taşları ve mekanizmaları aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Finansal piyasalarda yaşanan ani ve hızlı değişimler ile özellikle faiz değişimleri karşısında birçok finansal enstrümanların piyasa değerleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilançoların önemli bir bölümünün menkul kıymetler portföyünden oluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme konuları daha anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yönetimi ( Aktif-Pasif Yönetimi ) Simülasyonu

Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun simüle eden uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Seminer, bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Bankacılık faliyetlerine aktif pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Program, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi

Gerek şubede çalışan yöneticiler ve gerekse şubeler ile devamlı temasta bulunan çalışanlarda öncelikle operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaç olarak seçilmiştir. Özellikle şubede çalışan her kademedeki yöneticinin her gün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründe risk yönetimindeki değişliklere dair bilgi sahibi olması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yenilenen risk yönetimi modelleri konusunda banka ve müşteri tarafında hangi değişikliklerin ve bu değişikliklerden nasıl etkilenildiği hakkında bilgi edinilmesi bir diğer amaç olarak saptanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılık Riskleri ve Sistemik Risk Yönetiminde Yeni Finansal Mimari

Seminerde, risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak kariyer gruplarının bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari ışığında riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarına yardımcı olması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mali Veri Dedikleri….

Mali veri analizi söz konusu olduğunda sadece Bilanço ve Gelir Tablosu akla gelmektedir. Aslında Bilanço ve Gelir Tablosu Mizan` nın bir özeti niteliğindeki tablolardır. Bu seminerimizde, Mizan analizine ağırlık vererek firmanın faaliyetleri hakkında maksimum bilgiye ulaşarak, mizan yardımı ile bilanço ve gelir tablosunun yatay, dikey ve rasyo analizlerini yapmak, Karşılıklı çalışan hesapları irdeleyerek firmaya sorulması gereken konuları tespit etmek ve kredi tesis süreçlerini kısaltması hedeflenmektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

Risk Odaklı İç Denetim

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerle mümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşm biçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri, erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve bazı önemli kurumların bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme

Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmak; bunun için : bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolar üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp, çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır.