Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

21. Yüzyılın muhasebesi UFRS`dir Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Seminer bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi

Seminerin amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamaları sırasında karşılaşabilinecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıdır. Özellikle bankaların mali analiz ve tahsis bölümlerinde çalışan, kurumsal ve ticari kredi süreci değerlendiren çalışanların faaliyet raporlarından yola çıkarak kredi analizi yapmalarında yardımcı olacak bilgiler aktarmak. VUK` çerçevesinde hazırlanan mali tablolardan farklılıkları ortaya koymaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve Standartların uygulanmasına ve analizine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hazine Ürünleri Muhasebesi

Günümüz finans piyasalarında finansal araçlar veya hazine ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Finansal araçları günümüzde türev finansal araçlar ve türev olmayan finansal araçlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UMS 39 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir. Seminerde genel olarak UMS 39 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka ve Şirketlerde TMS/TFRS Uygulamaları

Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde farklı bir muhasebe uygulamasını ve raporlama esaslarını, yani Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları`nı (TFRS) gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda bankacılık gibi bazı özellikli sektörlerin yıllardır uyguladığı standartlar tüm şirketler için zorunlu hale gelmekte ve klasik muhasebenin klasik uygulamalarına modern ve karşılaştırılabilir birçok yenilikler getirmektedir. Bu seminer ile bu önemli konunun, hem uygulamadan gelen örnek olaylar ile açıklanması, hem de Vergi Usul Kanunu ve Uluslararası Muhasebe Standartları ile karşılaştırmalı olarak katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu karşılaştırma aynı zamanda TMS/TFRS setinin bankalar ile üretim ve hizmet şirketleri uygulamalarındaki benzerlik ve farklılıkları da içerecek olup bir çok örnek, eğitim sırasında çözülecek ve son gün hem banka, hem de şirket için kapsamlı bir monografi grup çalışması yapılacaktır.