Foto
DETAYLI BİLGİ

Bulut Bilişim 101

Eğitimde Bulut Bilişim hakkında genel konseptlerin paylaşılması, bulut bilişime dayalı teknolojilerle iş yapış modellerimizdeki değişiklik, iş süreklilik ve verimliliğimizin nasıl arttırılacağı gibi temel bilgilerin aktarılması ve bankacılık, finans sektörü özelindeki uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Nesnelerin Interneti 201

Eğitimde nesnelerin interneti hakkında genel konseptlerin paylaşılması, Dijital Hayat, Akıllı Şehirler, Endüstri 4.0, Üretimde Verimliliğin Arttırılması ve Otomasyonu, bankacılık, finans sektörü özelindeki uygulama alanlarının paylaşılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde, Veri Madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin Bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (fraud detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı İş Zekası

Seminerde, veri analizi, veri madenciliği ve büyük veri yöntemlerinin işletme problemlerine uygulanması ve bilgiye dayalı etkili iş kararlarının hızlı ve doğru alınabilmesi için mekanizmaların nasıl oluşturulacağı konusunda temel bilgilerin aktarılması ve buna yönelik pratik uygulamalar yaptırmayı hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yeni Nesil Fintech Ürünleri Bankalar İçin Bir Tehdit Mi Yoksa Fırsat Mı?

FinTech şirketleri bankacılık sektöründe yıkıcı bir değişim sağlayarak, yeni bir pazar ve değer zinciri oluşturarak var olan pazar değer zincirlerinin yerine geçen, yerleşik pazar yapısında önemli değişikliklere sebep olan teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerin oluşturduğu endüstridir. Yenilikçi ve modern teknolojiler kullanarak, müşterilerine farklı finansal hizmetler sunan seminerde FinTech şirketlerinin ürün ve hizmetleri hakkında katılımcılara genel bilgilendirme yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Seminerde, katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

COBIT 5 Eğitimi

Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Endüstri 4.0 ve Finans

Değişen dünyada artık teknolojiye uyum sağlayan firmaların hayatta kaldığı göz önüne alındığında Endüstri 4.0 kavramı önem kazanıyor. Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm günlük hayatın parçası olmaya devam ediyor. Finansal Kuruluşların ise hem müşterileri hem de kendileri açısından bu kavramlara kayıtsız kalması mümkün değil. Bu nedenle, eğitimde katılımcıların Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu kavramların finans sektörüne etkilerini anlamaları amaçlanmakta. Ayrıca katılımcıların dijitalleşen dünyada finans sektörünün nasıl bir konumda olacağı konusunda fikir sahibi olmaları, kurumlarında yapılabilecek teknolojik değişiklikler konusunda fikir yürütmeleri hedeflenmekte.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Büyük Veriden Anlam Çıkarma, Öngörü Analizleri ve Büyük Veri Kaynaklı Inovasyon

Son yıllarda, önemi gittikçe artan "Büyük Veri" kavramı (Big Data), adı üstünde "büyük" beklentilere de sebep olmakta. Özellikle IoT (Internet of Things - Nesnelerin Interneti) uygulamalarının hayatımıza girişi ile her nesnenin internete bağlanarak akıl kazanması, bunun yanında dijital uygulamalar ve servislerdeki sürekli artış, verilerin çok çeşitli kaynaklardan şaşırtıcı bir hızla toplanmasını sağlamakta. Pek çok şirket, sürekli olarak ve artarak çeşitlenen kanallardan müşteri datalarını toplamaya devam ederken; bunların çok azı, toplanan datayı, müşteri ilişkilerini iyileş-tirmede ve müşteri memnuniyeti yaratmada kullanabiliyor. Baştan belli bir amaç doğrultusunda toplanmayan ve belli bir sistematik doğrultusunda işlenmeyen datanın değerlendirilmesi ne yazık ki düşünüldüğü gibi kolay olmuyor ve yapılan çalışmaların karşılığı alınamıyor. Doğru kullanıldığı ve değerlendirildiğinde ise, datanın altın kadar değeri oluyor, hatta bu aralar teknoloji dünyasında data, "yeni altın" (new gold) olarak da sıkça ifade ediliyor. Gerçek şu ki data tek başına bir değer ifade etmiyor; "değer" bir ihtiyacı ya da problemi çözecek şekilde datanın işlenmesi ile oluşuyor. Bu eğitimdeki amaç, datadan rekabet avantajı kazanmak, değer yaratmak, karlı iş modelleri geliştirmek için yapılması gerekenleri kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan doğrultusunda katılımcılar ile paylaşmayı hedeflemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Modelleme

Veriye dayalı karar alma ihtiyacı kurumların verilerini organize bir şekilde yönetmelerini zorunlu kılmaktadır. İş zekası ve veri ambarı teknolojilerinin de gelişmesi ile veriye direkt erişim imkanları ve veri modellemesi konusunda uzman yetiştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Seminerde temel veri modellemesi kavramları ile kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri modelleri anlatılacak, bunların veri tabanı tasarımı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Operasyonel sistem veri modellemesi tekniği olan Varlık-Bağıntı (Entity-Relationship veya ER) modelleme ve İş Zekası/Veri Ambarı modelleme tekniği olan Boyutsal Modelleme (Dimensional Modelling) teknikleri detaylı olarak işlenecektir. Büyük veri kavramının veri modelleme üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her alnına girdiği günümüzde veriye dayalı karar alma en temel yönetim pratiklerinden biri haline gelmiştir. Kurumlar bu konuda en büyük sıkıntıyı ise veriyi kolay erişilebilir kılma konusunda yaşamaktadırlar. Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitilmelerinden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil Büyük Veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra ne geliyor diye sorarsanız cevap: DevOps! Seminerde, uluslararası konjonktürde en gelişmiş (en ileri) yazılım geliştirme methodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonunuzda veya projelerinizde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenler aktarılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Analitiği

İş Analitiği kurumların iş problemlerinin çözümü veya iş performanslarının artırılması için kurum içi ve dışı veri kaynakları ile ileri istatistik tekniklerinin ve matematiksel algoritmaların kullanılmasıdır. İş Analitiğinde temel amaç ölçülebilir iş faydası yaratılmasıdır. Son yıllarda veriye dayalı iş modelleri ile Google, Amazon ve Facebook gibi internet ölçeğindeki şirketlerin büyük başarılar kazanması Büyük Veri ("Big Data") ve ileri analitik tekniklerin ("Data Science") popülerliğini artırmıştır. İş Analitiği rekabet avantajı yaratma çabasındaki yöneticilerin en önde gelen ajanda maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu teknikleri bizzat uygulayan uzmanlara olan ihtiyaç buna paralel artmıştır. Bunun yanı sıra İş Analitiği sonuçlarını karar verme süreçlerinde kullanacak diğer çalışan ve yöneticilerin de bu konudaki okuryazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitimin temel amacı algoritmaların detaylarına çok fazla girmeden katılımcıların İş Analitiği tekniklerinin arkasında yatan bilimsel yaklaşımı anlaması ve hangi tür iş problemlerinin ne tür teknikler ile çözülebileceğini öğrenmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Yazılım geliştirme projelerinde yaşanan sorunlarının %70`inin yanlış, eksik, hatalı gereksinimlerden kaynaklandığı saptanmıştır. Seminerin amacı, gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında İş Analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar (best practice) hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Teknoloji ve teknoloji ile birlikte iş modellerinde gerçekleşen inovasyonlar, pek çok sektöre yönelik olarak da yıkıcı etkilere neden olmakta. Bankacılık da gelişen teknolojiler ile birlikte hızla dijitalleşirken; yeni müşteri edinmek, satışları ve ciroyu artırmak, sürdürülebilir büyüme elde etmek temel öncelikler olmayı sürdürüyor. Öte yandan, finans sektöründe sürekli artan rekabet, çoğalan ve çeşitlenen kanalların etkisi; mobilin de gücü ile sürekli artış gösteren ödeme uygulamaları, müşterilerin kafasında karışıklığa neden olmakta. Bununla birlikte, değişim, oldukça önemli fırsatları da barındırmakta. Teknoloji ile birlikte mevcut sistemler ve süreçler daha hızlı hareket eden firmaların ve start-upların geliştirdiği modeller ile değişiyor: Konaklama sektöründe Airbnb, ulaşım sektöründe Uber, Lyft, perakende sektöründe Amazon, yayıncılık sektöründe Netflix, mesajlaşma uygulamasında Whatsapp, otomotiv sektöründe Tesla örneklerinde olduğu gibi. Bu uygulamalar, geleneksel sektörleri ve alışılmış ürün, servis ve markaları da ciddi anlamda tehdit ediyor. Dijital dönüşümde başarı kazanan firmalar, müşteri ihtiyacını doğru anlayarak, problemlere etkili bir çözüm getiriyor; çözümleri müşteri ile test ederek, daha iyi ürün ve hizmetler sunabiliyorlar . Bu süreçte, "lean start-up, minumum viable product (MVP), business model canvas, design thinking (tasarım odaklı düşünme)" gibi araçlar öne çıkıyor. Bu eğitimdeki amaç, dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken; başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygula-maları mercek altına almak; dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

MS Project 2016

Proje zaman ve maliyet yönetiminde kullanılan en yaygın araçlardan biri olan MS Project`in PMI metodolojisine uygun şekilde kullanılabilmesini sağlayarak daha efektif ve başarılı Proje Yönetimi`ne katkı sağlamak eğitimin temel amacıdır. Katılımcıya temel proje yönetim ilkeleri ile MS project kullanarak kapsam, zaman, maliyet planları hazırlama ve planların takibini yapma konusunda uzmanlık sunulacaktır